Văn bản sao lục Trung Ương Văn bản sao lục Trung Ương
Số kiệu Trích yếu Cơ quan ban hành
Người ký Ban hành từ Loại văn bản
đến ngày
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu
31/2018/QĐ-TTg 06/08/2018
Quyết định bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực quốc phòng; tài chính; ngân hàng.
29/2018/QĐ-TTg 24/07/2018
Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Thi đua Khen thưởng Trung ương trực thuộc Bộ Nội vụ.
28/2018/QĐ-TTg 19/07/2018
Quyết định Về việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước.
25/2018/QĐ-TTg 16/07/2018
Bãi bỏ Quyết định số 102/2009/QĐ-TTg ngày 07 tháng 8 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người dân thuộc hộ nghèo ở vùng khó khăn.
513/QĐ-TCTK 16/07/2018
V/v tiến hành khảo sát mức sống dân cư năm 2019.
772/QĐ-TTg 03/07/2018
Tổ chức Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019.
1603/QĐ-BTNMT 29/06/2018
Phê duyệt phương án đơn giản hóa chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài nguyên và Môi trường.
743/QĐ-TTg 22/06/2018
Thay đổi thành viên Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ.
705/QĐ-TTg 13/06/2018
Phê duyệt Chương trình cập nhật phân vùng rủi ro thiên tai, lập bản đồ cảnh báo thiên tai, đặc biệt là các thiên tai liên quan đến bão nước dâng do bão, lũ, lũ quét, sạt lở, hạn hán, xâm nhập mặn.
596/QĐ-TTg 28/05/2018
Sửa đổi bổ sung Quyết định số 131/QĐ-TTg ngày 25/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ về danh sách đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo giai đoạn 2016-2020.
24/2018/QĐ-TTg 28/05/2018
Ban hành Danh mục và lộ trình phương tiện, thiết bị sử dụng năng lượng phải loại bỏ và các tổ máy phát điện hiệu suất thấp không được xây dựng mới.
23/2018/QĐ-TTg 23/05/2018
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao ban hành kèm theo Quyết định số 42/2014/QĐ-TTg ngày 27 tháng 7 năm 2014.
74/QĐ-TWPCTT 21/05/2018
Kiện toàn và phân công nhiệm vụ thành viên tham gia Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai năm 2018.
1020/QĐ-BTP 18/05/2018
Ban hành kế hoạch thực hiện "Đề án đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật giai đoạn năm 2018 - 2022".
501/QĐ-TTg 17/05/2018
Quyết định Phê duyệt Đề án ứng dụng công nghệ thông tin - truyền thông trong Hệ thống thống kê nhà nước giai đoạn 2017 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030.
1444/QĐ-BNN-TCTS 16/05/2018
Công bố Danh mục các khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá đợt I năm 2018.
491/QĐ-TTg 11/05/2018
Quyết định Phê duyệt điều chỉnh Chiến lược quốc gia về quản lý tổng hợp chất thải rắn đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050.
490/QĐ-TTg 11/05/2018
Phê duyệt Chương trình mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2018 - 2020.
829/QĐ-BGTVT 11/05/2018
Điều chỉnh danh mục và quy mô các cầu thuộc Đề án xây dựng cầu treo dân sinh đảm bảo an toàn giao thông trên phạm vi 28 tỉnh miền núi phía Bắc, miền Trung và Tây Nguyên.
957/QĐ-BTP 08/05/2018
Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư (đề án 896) năm 2018.
461/QĐ-TTg 04/05/2018
Phê duyệt Đề án phát triển 15.000 HTX, liên hiệp HTX nông nghiệp hoạt động có hiệu quả đến năm 2020.
1428/QĐ-BNN-TCCB 04/05/2018
Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Điều phối Trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.
1499/QĐ-BNN-CBTTNS 02/05/2018
Ban hành Quy chế sử dụng Nhãn hiệu chứng nhận quốc gia GẠO VIỆT NAM/ VIETNAM RICE.
19/2018/QĐ-TTg 27/04/2018
Quy định về tiêu chí, thẩm quyền, trình tự, thủ tục công nhận doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.
1097/QĐ-BTNMT 24/04/2018
Phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước của Công ty Cổ phần Đầu tư Vĩnh Sơn, khai thác nguồn nước mặt cho công trình thủy điện Vĩnh Sơn 5.
75/QĐ-TCQLĐĐ 19/04/2018
Ban hành Kế hoạch chi tiết thực hiện thanh tra năm 2018 của Tổng cục quản lý đất đai.
1231/QĐ-BNN-KTHT 18/04/2018
Phê duyệt Kế hoạch triển khai thí điểm mô hình đưa cán bộ trẻ tốt nghiệp đại học, cao đẳng về làm việc có thời hạn ở hợp tác xã nông nghiệp.
367/QĐ-TTg 10/04/2018
Ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình phối hợp giữa Chính phủ với Hội Nông dân Việt Nam, Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam về “Tuyên truyền, vận động sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm an toàn vì sức khỏe cộng đồng giai đoạn 2017 - 2020”.
300/QĐ-TTg 10/04/2018
Kiện toàn Ban chỉ đạo liên ngành Trung ương về vệ sinh an toàn thực phẩm.
344/QĐ-TTg 05/04/2018
Ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Thủy lợi.
Hiển thị trang: 7 trong tổng số 50 trang.