Văn bản sao lục Trung Ương Văn bản sao lục Trung Ương
Số kiệu Trích yếu Cơ quan ban hành
Người ký Ban hành từ Loại văn bản
đến ngày
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu
05/2019/QĐ-TTg 31/01/2019
Ban hành bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Thủ tướng Chính phủ ban hành.
101/QĐ-TTg 31/01/2019
Ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018.
43/QĐ-VPCP 22/01/2019
Ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính, công nghệ thông tin và xây dựng Chính phủ điện tử của Văn phòng Chính phủ năm 2019.
4984/QĐ-BCT 18/01/2019
Phê duyệt bổ sung Quy hoạch thủy điện nhỏ toàn quốc trên địa bàn tỉnh Bình Định.
21/2019/TT-BKHCN 18/12/2018
Quy định quy trình xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ
49/2018/QĐ-TTg 17/12/2018
Thành lập, phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ hỗ trợ phát triển du lịch.
1672/QĐ-TTg 10/12/2018
Phê duyệt Đồ án quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Bình Định đến năm 2035.
45/2018/QĐ-TTg 19/11/2018
Quy định chế độ họp trong hoạt động quản lý, điều hành của cơ quan thuộc hệ thống hành chính nhà nước.
1497/QĐ-TTg 15/11/2018
Phê duyệt “Chiến lược phát triển thông tin quốc gia đến năm 2025,tầm nhìn 2030”.
4163/QĐ-BNN-KTHT 14/11/2018
Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 98/2018/NĐ-CP ngày 05/7/2018 của Chính phủ về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm trong nông nghiệp.
2057a/QĐ-BGTVT 08/11/2018
Công bố thủ tục hành chính được sửa đổi lĩnh vực đường bộ thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Giao thông vận tải.
1437/QĐ-TTg 02/11/2018
Phê duyệt Đề án chăm sóc vì sự phát triển toàn diện trẻ em trong những năm đầu đời tại gia đình và cộng đồng giai đoạn 2018 - 2025.
2084a/QĐ-BGTVT 30/10/2018
Công bố thủ tục hành chính được sửa đổi lĩnh vực đường bộ thủy bộ nội địa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải.
1379/QĐ-TTg 24/10/2018
Phê duyệt Nhiệm vụ điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Nhơn Hội tỉnh Bình Định năm 2040.
1288/QĐ-TTg 11/10/2018
Phê duyệt Đề án quản lý rừng bền vững và chứng chỉ rừng.
1227/QĐ-TTg 03/10/2018
Ban hành kế hoạch triển khai thi hành Luật Cạnh tranh.
41/2018/QĐ-TTg 28/09/2018
Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thuế thuộc Bộ Tài chính.
1205/QĐ-TTg 26/09/2018
Điều chỉnh mức vay tín dụng tối đa thực hiện Chiến lược quốc gia về cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn.
1203/QĐ-TTg 26/09/2018
Ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị định số 57/2018/NĐ-CP ngày 17/4/2018 của Chính phủ về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn.
1185/QĐ-TTg 25/09/2018
Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Chương trình “Hỗ trợ thực hiện hai Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020’’.
3381/QĐ-BVHTTDL 24/09/2018
Phê duyệt phương án đơn giản hóa chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
1151/QĐ-TTg 17/09/2018
Tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Nhân dân và cán bộ tỉnh Bình Định.
39/2018/QĐ-TTg 17/09/2018
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 37/2011/QĐ-TTg ngày 29 tháng 6 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế hỗ trợ phát triển các dự án điện gió tại Việt Nam.
1072/QĐ-TTg 05/09/2018
Thành lập Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử.
3177/QĐ-BNN-QLCL 04/09/2018
Công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính thay thế, thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực quản lý chất lượng nông, lâm, thủy sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và PTNT.
1062/QĐ-TTg 29/08/2018
Phê duyệt Đề án tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số cấp huyện, cấp tỉnh lần thứ III năm 2019 và Đại hội đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ II năm 2020.
34/2018/QĐ-TTg 17/08/2018
Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Quản lý thị trường trực thuộc Bộ Công Thương.
33/2018/QĐ-TTg 16/08/2018
Quyết định bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực y tế thuộc thẩm quyền ban hành của Thủ tướng Chính phủ.
965/QĐ-TTg 16/08/2018
Sửa đổi Điều 3 Quyết định số 275/QĐ-TTg ngày 07/03/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh sách các huyện nghèo và các huyện thoát nghèo giai đoạn 2018-2020.
32/2018/QĐ-TTg 10/08/2018
Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Tôn giáo Chính phủ trực thuộc Bộ Nội vụ.
Hiển thị trang: 6 trong tổng số 50 trang.