Văn bản sao lục Trung Ương Văn bản sao lục Trung Ương
Số kiệu Trích yếu Cơ quan ban hành
Người ký Ban hành từ Loại văn bản
đến ngày
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu
277/QĐ-BNN-CB 04/03/2013
Về việc phê duyệt Kế hoạch Tổ chức Hội chợ Triển lãm Làng nghề Việt Nam năm 2013.
356/QĐ-TTg 04/03/2013
Phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch phát triển giao thông vận tải đường bộ Việt Nam năm 2020 và định hướng đến năm 2030.
355/QĐ-TTg 04/03/2013
Về việc phê duyệt điều chỉnh Chiến lược phát triển giao thông vận tải Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.
383/QĐ-BGTVT 28/02/2013
Phê duyệt Kế hoạch tổ chức Hội nghị biểu dương xã điển hình tiên tiến trong phát triển Giao thông nông thôn giai đoạn 2008-2013.
15/2013/QĐ-TTg 27/02/2013
Về tín dụng đối với hộ cận nghèo.
339/QĐ-TTg 27/02/2013
Phê duyệt Đề án tổng thể tái cơ cấu kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả và năng lực cạnh tranh giai đoạn 2013-2020.
348/QĐ-TTg 27/02/2013
Về việc phê duyệt Chương trình nghiên cứu, đào tạo và xây dựng hạ tầng kỹ thuật công nghệ cao thuộc Chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao đến năm 2020.
241/QĐ-BNN-TCLN 26/02/2013
Về việc quy định chế độ báo cáo thực hiện kế hoạch lâm nghiệp.
324/QĐ-TTg 26/02/2013
Phê duyệt Đề án Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tham gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2013-2020.
14/2013/QĐ-TTg 26/02/2013
về việc thực hiện chế độ luân phiên có thời hạn đối với người hành nghề tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.
321/QĐ-TTg 26/02/2013
Phê duyệt Chương trình Hành động quốc gia về Du lịch giai đoạn 2013-2020.
342/QĐ-TTg 26/02/2013
Sửa đổi một số tiêu chí của Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới.
58/QĐ-UBDT 26/02/2013
Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành quy định việc "cấp một số ấn phẩm báo, tạp chí cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn giai đoạn 2012-2015" thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ủy ban Dân tộc.
13/2013/QĐ-TTg 26/02/2013
Về chế độ, chính sách đối với cán bộ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Sinh viên Việt Nam, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam trong các cơ sở giáo dục và cơ sở dạy nghề.
304/QĐ-TTg 26/02/2013
Phê duyệt Đề án nâng cao xếp hạng tín nhiệm quốc gia.
314/QĐ-TCT 26/02/2013
Về việc giao chỉ tiêu phấn đấu thu nội địa năm 2013.
147/QĐ-BTTTT 26/02/2013
Ban hành Bộ tiêu chí đánh giá mức độ thực hiện thành công Chương trình quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2011-2015.
323/QĐ-TTg 25/02/2013
Về việc phê duyệt Đề án "Bảo vệ nước dưới đất ở các đô thị lớn"
242/QĐ-BNN-BVTV 25/02/2013
Về việc công bố thủ tục hành chính thay thế, thủ tục hành chính mới thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. (Phần I)
333/QĐ-TTg 25/02/2013
Về việc phê duyệt kế hoạch thực hiện Đề án "Nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng" giai đoạn 2013-2015.
317/QĐ-TTg 25/02/2013
Phê duyệt Đề án "Phát triển y tế biển, đảo Việt Nam đến năm 2020"
518/QĐ-BVHTTDL 24/02/2013
Ban hành Chương trình hành động của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 07/01/2013 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển Kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2013.
275/QĐ-TTg 21/02/2013
Về việc điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 440/QĐ-TTg ngày 24/3/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án "Xây dựng trụ sở, kho vật chứng cho các cơ quan thi hành án dân sự và xây dựng các cơ sở đào tạo thuộc Bộ Tư pháp theo Nghị quyết 49-NQ/TW, giai đoạn 2011-2015.
20/QĐ-BCĐPPP 21/02/2013
Ban hành Kế hoạch hoạt động năm 2013 của Ban Chỉ đạo về đầu tư theo hình thức đối tác công - tư (PPP)
106/QĐ-BTNMT 20/02/2013
Về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành và liên tịch ban hành hết hiệu lực thi hành.
319/QĐ-TTg 20/02/2013
Phê duyệt Đề án "Khuyến khích đào tạo và phát triển nhân lực y tế các chuyên ngành Lao, Phong, Tâm thần, Pháp y và Giải phẩu bênh giai đoạn 2013-2020"
315/QĐ-TTg 20/02/2013
V/v thành lập Ban Chỉ đạo tổ chức Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc lần thứ VII năm 2014.
286/QĐ-TCTK 20/02/2013
V/v tiến hành Điều tra biến động dân số và kế hoạch hóa gia đình thời điểm 1/4/2013.
312/QĐ-TTg 20/02/2013
V/v phê duyệt Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 39/2012/QH13 ngày 23/11/2012 của Quốc hội về việc tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiên chính sách, pháp luật trong giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân đối với các quyết định hành chính về đất đai.
291/QĐ-TTg 20/02/2013
Về việc ban hành Hệ thống chỉ tiêu đánh giá phát triển nhân lực phục vụ giám sát và đánh giá thực hiện Quy hoạch và Chiến lược phát triển nhân lực thời kỳ 2011-2020.
Hiển thị trang: 48 trong tổng số 50 trang.