Văn bản sao lục Trung Ương Văn bản sao lục Trung Ương
Số kiệu Trích yếu Cơ quan ban hành
Người ký Ban hành từ Loại văn bản
đến ngày
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu
17/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC 26/08/2014
Hướng dẫn thực hiện trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào và Căm-pu-chi-a theo Quyết định số 57/2013/QĐ-TTg ngày 14/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ.
24/2014/TTLT-BYT-BTC 07/08/2014
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 09/2009/TTLT-BYT-BTC ngày 14/8/2009 của Bộ Y tế, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế.
13/2014/TTLT-BKHCN-BYT 31/07/2014
Quy định về bảo đảm an toàn bức xạ trong y tế.
82/2014/TTLT-BTC-BLĐTBXH 23/07/2014
Hướng dẫn nội dung và mức chi thực hiện Đề án tổ chức thi tay nghề ASEAN lần thứ X năm 2014 tại Việt Nam.
88/2014/TTLT-BTC-BNNPTNT 18/07/2014
Hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí sự nghiệp thực hiện các nhiệm vụ, dự án thuộc Chương trình bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản đến năm 2020.
86/2014/TTLT-BTC-NHNNVN 09/07/2014
Hướng dẫn hoạt động đại lý bảo hiểm của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cho doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ.
66/2014/TTLT-BQP-BTC 07/07/2014
Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 75/2013/QĐ-TTg ngày 06/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định về chế độ, chính sách và công tác bảo đảm đối với tổ chức, cá nhân làm nhiệm vụ tìm kiếm,quy tập hài cốt liệt sĩ.
71/2014/TTLT-BTC-BNV 24/06/2014
Quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước.
16/2014/TTLT-BTP-BTNMT-NHNN 24/06/2014
Hướng dẫn một số vấn đề về xử lý tài sản bảo đảm.
49/2014/TTLT-BTC-BKHCN 18/06/2014
Hướng dẫn quản lý tài chính của Chương trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ và tổ chức khoa học và công nghệ công lập thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm.
20/2014/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH 17/06/2014
Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ng14/5/2010 của Chính phủ quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010-2011 đến năm học 2014-2015 và Nghị định số 74/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 49/2010/NĐ-CP.
01/2014/TTLT-NHNN-BXD-BTP-BTNMT 13/06/2014
Hướng dẫn thủ tục thế chấp nhà ở hình thành trong tương lai theo quy định tại Nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 23/6/2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở.
59/2014/TTLT-BTC-BGTVT 03/06/2014
Hướng dẫn thu, nộp và sử dụng nguồn thu cho thuê khai thác kết cấu hạ tầng bến cảng, cầu cảng được đầu tư bằng vốn nhà nước.
06/2014/TTLT-BXD-BNV 27/05/2014
Hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra Sở Xây dựng.
10/2014/TTLT-BYT-BNV-BTC-BLĐTBXH 22/05/2014
Hướng dẫn thực hiện một số điều của Quyết định số 73/2011/QĐ-TTg ngày 28/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định một số chế độ phụ cấp đặc thù đối với công chức, viên chức, người lao động trong các cơ sở y tế công lập và chế độ phụ cấp chống dịch.
13/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT 12/05/2014
Hướng dẫn việc phân công, phối hợp trong quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm.
09/2014/TTLT-BYT-BTC 12/05/2014
Quy định nội dung, nhiệm vụ chi y tế dự phòng.
207/2013/TTLT-BTC-BKHCN 17/03/2014
Quy định quản lý tài chính các Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp nhà nước giai đoạn 2011-2015.
24/2014/TTLT-BTC-BTP 12/03/2014
Hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện Quyết định số 59/2012/QĐ-TTg ngày 24/12/2012 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách trợ giúp pháp lý cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số tại các xã nghèo giai đoạn 2013-2020.
12/2014/TTLT-BTC-BNNPTNT 05/03/2014
Hướng dẫn cơ chế quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện dự án "Tổng điều tra, kiểm kê rừng toàn quốc giai đoạn 2013-2016"
08/2014/TTLT-BQP-BTC-BYT 04/03/2014
Hướng dẫn thực hiện một số tiêu chuẩn vật chất hậu cần và chế độ chăm sóc y tế đối với người làm công tác cơ yếu.
01/2014/TTLT-BCA-BQP-BLĐTBXH-BNG 28/02/2014
Hướng dẫn trình tự, thủ tục và quan hệ phối hợp trong việc xác minh, xác định, tiếp nhận và trao trả nạn nhân bị mua bán.
02/2014/TTLT-BKHĐT-BTC 21/02/2014
Hướng dẫn lồng ghép các nguồn vốn thực hiện Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững trên địa bàn các huyện nghèo.
01/2014/TTLT-UBDT-BTC 14/02/2014
Quy định chi tiết và hướng đẫn thực hiện chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số.
19/2013/TTLT-BVHTTDL-BTNMT 11/02/2014
Hướng dẫn bảo vệ môi trường trong hoạt động du lịch, tổ chức lễ hội, bảo vệ và phát huy giá trị di tích.
04/2014/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC 08/02/2014
Hướng dẫn thực hiện trách nhiệm hoàn trả của người thi hành công vụ.
03/2014/TTLT-BTP-NHNNVN 27/01/2014
Hướng dẫn việc xác minh điều kiện thi hành án của Thừa phát lại tại các tổ chức tín dụng.
191/2013/TTLT-BTC-BNNPTNT 23/01/2014
Hướng dẫn chế độ quản lý tài chính đối với kinh phí Chương trình khoa học và công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới.
168/2013/TTLT-BTC-BCA 21/01/2014
Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 47/2012/QĐ-TTg ngày 01/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập, quản lý và sử dụng Quỹ phòng, chống tội phạm.
265/2013/TTLT-BQP-BCA 14/01/2014
Quy định việc phối hợp bảo vệ cưỡng chế thi hành án dân sự trong Quân đội.
Hiển thị trang: 3 trong tổng số 4 trang.