Văn bản sao lục Trung Ương Văn bản sao lục Trung Ương
Số kiệu Trích yếu Cơ quan ban hành
Người ký Ban hành từ Loại văn bản
đến ngày
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu
44/2016/NĐ-CP 15/05/2016
Quy định chi tiết một số điều của Luật an toàn, vệ sinh lao động về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và quan trắc môi trường lao động.
40/2016/NĐ-CP 15/05/2016
Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo.
30/2016/NĐ-CP 28/04/2016
Quy định chi tiết hoạt động đầu tư từ quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.
26/2016/NĐ-CP 21/04/2016
Quy định chế độ trợ cấp, phụ cấp đối với công chức, viên chức và người lao động làm việc tại các cơ sở quản lý người nghiện ma túy, người sau cai nghiện ma túy và cơ sở trợ giúp xã hội công lập.
23/2016/NĐ-CP 20/04/2016
Về xây dựng, quản lý, sử dụng nghĩa trang và cơ sở hỏa táng.
135/2015/NĐ-CP 18/01/2016
Quy định về đầu tư gián tiếp ra nước ngoài.
04/2016/NĐ-CP 18/01/2016
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03/6/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước.
127/2015/NĐ-CP 31/12/2015
Về tổ chức và hoạt động thanh tra ngành Công Thương.
136/2015/NĐ-CP 31/12/2015
Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công.
131/2015/NĐ-CP 25/12/2015
Hướng dẫn về dự án quang trọng quốc gia.
117/2015/NĐ-CP 14/12/2015
Về xây dựng, quản lý và sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản.
101/2015/NĐ-CP 24/11/2015
Về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư.
111/2015/NĐ-CP 12/11/2015
Về phát triển công nghiệp hỗ trợ.
99/2015/NĐ-CP 10/11/2015
Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở.
89/2015/NĐ-CP 15/10/2015
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07/7/2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản.
276/QĐ-TTr 07/10/2015
Về việc thanh tra thực hiện Chương trình 135 giai đoạn II, Dự án 2 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2012-2015, Quyết định số 1342/QĐ-TTg ngày 25/8/2009, Quyết định số 33/2013/QĐ-TTg ngày 04/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ và Nghị định số 134/2006/NĐ-CP ngày 14/11/2006 của Chính phủ tại tỉnh Bình Định.
75/2015/NĐ-CP 16/09/2015
Về cơ chế, chính sách bảo vệ và phát triển rừng, gắn với chính sách giảm nghèo nhanh, bền vững và hỗ trợ đồng bào dân tộc tiểu số giai đoạn 2015-2020.
56/2015/NĐ-CP 16/06/2015
Về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức.
54/2015/NĐ-CP 12/06/2015
Quy định về wuk đãi đối với hoạt động sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả.
55/2015/NĐ-CP 12/06/2015
Về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn.
47/2015/NĐ-CP 26/05/2015
Về tổ chức và hoạt động thanh tra ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
40/2015/NĐ-CP 11/05/2015
Sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 157/2013/NĐ-CP ngày 11/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt hành chính về quản lý rừng, phát triển rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản.
38/2015/NĐ-CP 24/04/2015
Về quản lý chất thải và phế liệu.
37/2015/NĐ-CP 22/04/2015
Quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng.
35/2015/NĐ-CP 17/04/2015
Về quản lý, sử dụng đất trồng lúa.
31/2015/NĐ-CP 08/04/2015
Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia.
32/2015/NĐ-CP 07/04/2015
Về quản lý chi phí đầu tư xây dựng.
24/2015/NĐ-CP 16/03/2015
Quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật Giao thông đường thủy nội địa và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giao thông đường thủy nội địa.
15/2015/NĐ-CP 25/02/2015
Về đầu tư theo hình thức đối tác công tư.
07/2015/NĐ-CP 16/01/2015
Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Hội đồng Cạnh tranh.
Hiển thị trang: 9 trong tổng số 17 trang.