Văn bản sao lục Trung Ương Văn bản sao lục Trung Ương
Số kiệu Trích yếu Cơ quan ban hành
Người ký Ban hành từ Loại văn bản
đến ngày
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu
24/2013/NĐ-CP 03/04/2013
Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật hôn nhân và gia đình về quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài.
23/2013/NĐ-CP 03/04/2013
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2011/NĐ-CP ngày 17/6/2011 của Chính phủ về lệ phí trước bạ.
20/2013/NĐ-CP 20/03/2013
Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ.
21/2013/NĐ-CP 18/03/2013
Quy định chức năng,nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường.
19/2013/NĐ-CP 04/03/2013
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2006/NĐ-CP ngày 20/6/2006 của Chính phủ về chính sách đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục công tác ở trường chuyên biệt, ở vùng có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn.
17/2013/NĐ-CP 27/02/2013
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, viên chức và lực lượng vũ trang.
14/2013/NĐ-CP 21/02/2013
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 07/2007/NĐ-CP ngày 12/1/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật trợ giúp pháp lý.
07/2013/NĐ-CP 16/01/2013
Sửa đổi điểm b khoản 13 Điều 1 của Nghị định số 31/2011/NĐ-CP ngày 11 tháng 5 năm 2011 sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục.
03/2013/NĐ-CP 16/01/2013
Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị quyết số 49/2010/QH12 ngày 19 tháng 6 năm 2010 của Quốc hội về dự án, công trình quan trọng quốc gia trình Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư.
04/2013/NĐ-CP 16/01/2013
Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật công chứng.
05/2013/NĐ-CP 16/01/2013
Sửa đổi, bổ sung một số điều quy định về thủ tục hành chính của Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.
08/2013/NĐ-CP 16/01/2013
Quy định xử phạt quy phạm hành chính đối với hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả.
06/2013/NĐ-CP 16/01/2013
Quy định về bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp.
01/2013/NĐ-CP 08/01/2013
Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật lưu trữ
02/2013/NĐ-CP 08/01/2013
Quy định về công tác gia đình
Hiển thị trang: 17 trong tổng số 17 trang.