Văn bản sao lục Trung Ương Văn bản sao lục Trung Ương
Số kiệu Trích yếu Cơ quan ban hành
Người ký Ban hành từ Loại văn bản
đến ngày
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu
63/2014/NĐ-CP 26/06/2014
Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu.
63/2014/NĐ-CP 26/06/2014
Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu.
58/2014/NĐ-CP 20/06/2014
Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ.
57/2014/NĐ-CP 20/06/2014
Về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước.
45/2014/NĐ-CP 18/06/2014
Quy định về thu tiền sử dụng đất.
46/2014/NĐ-CP 18/06/2014
Quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước.
53/2014/NĐ-CP 09/06/2014
Quy định việc cơ quan quản lý nhà nước lấy ý kiến tổ chức đại diện người lao động, tổ chức đại diện người sử dụng lao động trong việc xây dựng chính sách, pháp luật lao động và những vấn đề về quan hệ lao động.
52/2014/NĐ-CP 09/06/2014
Quy định điều kiện, thủ tục cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm.
55/2014/NĐ-CP 09/06/2014
Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đài Tiếng nói Việt Nam.
56/2014/NĐ-CP 03/06/2014
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 18/2012/NĐ-CP ngày 13/3/2012 của Chính phủ về Quỹ bảo trì đường bộ.
43/2014/NĐ-CP 02/06/2014
Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai.
40/2014/NĐ-CP 29/05/2014
Quy định việc sử dụng, trọng dụng cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ.
44/2014/NĐ-CP 28/05/2014
Quy định về giá đất.
51/2014/NĐ-CP 28/05/2014
Quy định việc giao các khu vực biển nhất định cho tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên biển.
47/2014/NĐ-CP 28/05/2014
Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.
49/2014/NĐ-CP 26/05/2014
Về giám sát, kiểm tra, thanh tra đối với doanh nghiệp nhà nước trong việc chấp hành pháp luật và tuân thủ các quyết định của chủ sở hữu.
50/2014/NĐ-CP 26/05/2014
Về quản lý dự trữ ngoại hối nhà nước.
48/2014/NĐ-CP 26/05/2014
Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.
42/2014/NĐ-CP 22/05/2014
Về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp.
41/2014/NĐ-CP 16/05/2014
Quy định về tổ chức và hoạt động Thanh tra Công an nhân dân.
39/2014/NĐ-CP 13/05/2014
Về hoạt động của công ty tài chính và công ty cho thuê tài chính.
37/2014/NĐ-CP 09/05/2014
Quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.
34/2014/NĐ-CP 07/05/2014
Về Quy chế khu vực biên giới đất liền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
35/2014/NĐ-CP 06/05/2014
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 29/2011/NĐ-CP ngày 18/4/2011 của Chính phủ quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường.
31/2014/NĐ-CP 29/04/2014
Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Cư trú.
36/2014/NĐ-CP 29/04/2014
Về nuôi, chế biến và xuất khẩu sản phẩm cá Tra.
29/2014/NĐ-CP 24/04/2014
Quy định về thẩm quyền, thủ tục xác lập quyền sở hữu của Nhà nước về tài sản và quản lý, xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu của Nhà nước.
27/2014/NĐ-CP 14/04/2014
Quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động là người giúp việc trong gia đình.
23/2014/NĐ-CP 14/04/2014
Về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia.
25/2014/NĐ-CP 11/04/2014
Quy định về phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật khác có sử dụng công nghệ cao.
Hiển thị trang: 11 trong tổng số 17 trang.