Văn bản sao lục Trung Ương Văn bản sao lục Trung Ương
Số kiệu Trích yếu Cơ quan ban hành
Người ký Ban hành từ Loại văn bản
đến ngày
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu
72/2017/TT-BTC 17/07/2017
Quy định về quản lý, sử dụng các khoản thu từ hoạt động quản lý dự án của các chủ đầu tư, ban quản lý dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước.
62/2017/TT-BTC 13/07/2017
Quy định mức thu, chế độ thu, quản lý và sử dụng phí xác nhận điều kiện về bảo vệ môi trường trong nập khẩu phê liệu làm nguyên liệu sản xuất.
14/2017/TT-BNNPTNT 05/07/2017
Hướng dẫn thực hiện một số nội dung về đầu tư theo hình thức đối tác công tư trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn.
58/2017/TT-BTC 23/06/2017
Hướng dẫn một số chính sách hỗ trợ tài chính cho các tổ chức, đơn vị sử dụng lao động người dân tộc thiểu số tại khu vực miền núi, vùng đặc biệt khó khăn.
07/2017/TT-BTTTT 23/06/2017
Quy định về mã bưu chính quốc gia.
01/2017/TT-UBDT 22/06/2017
Quy định chi tiết thực hiện Dự án 2 (Chương trình 135) thuộc Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020.
02/2017/TT-UBDT 22/06/2017
Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 2085/QĐ-TTg ngày 31/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017-2020.
59/2017/TT-BTC 13/06/2017
Quy định mức thu, chế đọ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy phép xử lý chất thải nguy hại.
15/2017/TT-BLĐTBXH 08/06/2017
Quy định tiêu chí, tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp.
08/2017/TT-BXD 05/06/2017
Quy định về quản lý chất thải rắn xây dựng.
24/2017/TT-BYT 05/06/2017
Quy định quy trình tiếp nhận, chăm sóc y tế và thống kê, báo cáo đối voiws người bệnh là nạn nhân bạo lực gia đình tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.
10/2017/TT-BNNPTNT 29/05/2017
Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành.
11/2017/TT-BNNPTNT 29/05/2017
Sửa đổi, bổ sung một số điều của các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị thuộc Bô Nông nghiệp và PTNNT.
07/2017/TT-BTNMT 29/05/2017
Quy định về cung cấp dịch vụ công trực tuyến thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Tài nguyên và Môi trường.
04/2017/TT-BXD 24/05/2017
Quy định về quản lý an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình.
15/2017/TT-BGTVT 15/05/2017
Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phân cấp và đóng phương tiện thủy nội địa vỏ thép xô hóa chất nguy hiểm- Sửa đổi lần 1:2016 QCVN 01:2008/BGTVT và Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ngăn ngừa ô nhiễm do phương tiện thủy nội địa - Sửa đổi lần 2:2016 QCVN 17:2011/BGTVT.
43/2017/TT-BTC 12/05/2017
Quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020.
04/2017/TT-BTNMT 08/05/2017
Quy định xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật ngành tài nguyên và môi trường.
42/2017/TT-BTC 28/04/2017
Hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí hỗ trợ từ ngân sách nhà nước cho hoạt động sáng tạo tác phẩm, công trình văn học nghệ thuật, báo chí ở Trung ương và các Hội Văn học nghệ thuật địa phương, hỗ trợ tác phẩm báo chí chất lượng cao ở các Hội Nhà báo địa phương giai đoạn 2016-2020.
37/2017/TT-BTC 27/04/2017
Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2017 của Bộ Tài chính, Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính.
06/2017/TT-BXD 25/04/2017
Hướng dẫn hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng.
35/2017/TT-BTC 25/04/2017
Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định phương án cải tạo, phục hội môi trường; phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung do cơ quan trung ương thực hiện thẩm định.
05/2017/TT-BTNMT 25/04/2017
Quy định về quy trình xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai.
05/2017/TT-BCT 21/04/2017
Quy định về đấu giá hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2017.
34/2017/TT-BTC 21/04/2017
Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ.
03/2017/TT-BXD 13/04/2017
Hướng dẫn xác định chi phí bảo trì công trình xây dựng.
05/2017/TT-BNNPTNT 12/04/2017
Hướng dẫn một số nội dung thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020.
05/2017/TT-BXD 05/04/2017
Hướng dẫn xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị.
02/2017/TT-BXD 30/03/2017
Hướng dẫn về quy hoạch xây dựng nông thôn.
08/2017/TT-BNNPTNT 28/03/2017
Quy định về tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ và trang phục đối với lực lượng bảo vệ rừng chuyên trách của chủ rừng.
Hiển thị trang: 8 trong tổng số 33 trang.