Văn bản sao lục Trung Ương Văn bản sao lục Trung Ương
Số kiệu Trích yếu Cơ quan ban hành
Người ký Ban hành từ Loại văn bản
đến ngày
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu
06/2017/TT-BKHĐT 14/12/2017
Quy định chi tiết việc cung cấp thông tin về đấu thầu, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu về lựa chọn nhà thầu.
53/2017/TT-BTNMT 14/12/2017
Quy định ngưng hiệu lực thi hành Khoản 5 Điều 6 Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT ngày 29/9/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định quy định chi tiết thi hành luật Đất đai và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thong tư hướng dẫn thi hành Luật đất đai.
60/2017/TT-BTNMT 08/12/2017
Quy định về phân cấp trữ lượng và tài nguyên khoáng sản rắn.
55/2017/TT-BTNMT 08/12/2017
Ban hành Định mức kinh tế kỹ thuật xây dựng cơ sở dữ liệu đại giới hành chính.
56/2017/TT-BTNMT 08/12/2017
Ban hành định mức kinh tế kỹ thuật thành lập bản đồ hành chính các cấp.
54/2017/TT-BTNMT 07/12/2017
Ban hành định mức kinh tế kỹ thuật công tác điều tra thành lập bản đồ di sản địa chất tỷ lệ 1:200.000
99/2017/TT-BTC 04/12/2017
Quy định về quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện chính sách cấp một số ấn phẩm báo, tạp chí cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn giai đoạn 2017-2018.
49/2017/TT-BTNMT 30/11/2017
Quy định kỹ thuật, điều chỉnh chương trình quản lý tổng hợp tài nguyên vùng bờ.
50/2017/TT-BTNMT 30/11/2017
Quy định nội dung công tác điều tra, đánh giá di sản địa chất, công viên địa chất.
51/2017/TT-BTNMT 30/11/2017
Bổ sung một số điều của Thông tư số 45/2016/TT-BTNMT ngày 26/12/2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về đề án thăm dò khoáng sản đống cửa mở khoáng sản và mẫu báo cáo kết quả hoạt động khoáng sản, mẫu văn bản trong hồ sơ cấp phép hoạt động khoáng sản, hồ sơ phê duyệt trữ lượng khoáng sản; trình tự, thủ tục đống cửa mỏ khoáng sản.
38/2017/TT-BGTVT 22/11/2017
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 31/2014/TT-BGTVT ngày 08/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn đấu thầu, đặt hàng sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích quản lý, bảo trì công trình đường bộ sử dụng Quỹ bảo trì đường bộ Trung ương.
111/2017/TT-BTC 17/11/2017
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư đô 257/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ trưởng Bộ tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí công chứng; phí chứng thực; phí thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề công chứng; phí thẩm định điều kiện hoạt động Văn phòng công chứng; lệ phí cấp thẻ công chứng viên.
92/2017/TT-BTC 17/11/2017
Quy định về lập dự toán, phân bổ và quyết toán kinh phí để thực hiện sửa chữa, bảo trì, cải tạo, nâng cấp mở rộng cơ sở vật chất.
21/2017/TT-BNNPTNT 15/11/2017
Thực hiện Quyết định số 886/QĐ-TTg ngày 16/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2016-2020.
122/2017/TT-BTC 15/11/2017
Ban hành Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam số 12.
02/2017/TT-VPCP 14/11/2017
Hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính. (Phần I)
02/2017/TT-VPCP 14/11/2017
Hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính. (Phần II)
40/2017/TT-BGTVT 09/11/2017
Hướng dẫn việc dán nhãn năng lượng đối với xe ô tô con loại trên 07 chỗ đến 09 chỗ.
37/2017/TT-BTNMT 27/10/2017
Ban hành quy định kỹ thuật và định mức kinh tế - kỹ thuật điều tra, đánh giá hiện trạng xả nước thải vào nguồn nước.
36/2017/TT-BTNMT 27/10/2017
Ban hành quy định kỹ thuật và định mức kinh tế - kỹ thuật khảo sát, đo đạc tài nguyên nước và đánh giá, dự báo tài nguyên nước bằng mô hình dòng chảy.
90/2017/TT-BTC 25/10/2017
Quy định việc thực hiện cơ chế tự chủ tài chính đối với tổ chức khoa học và công nghệ công lập.
242/2017/TT-BQP 24/10/2017
Hướng dẫn điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng đối với nhân dân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc.
11/2017/TT-BKHCN 19/10/2017
Quy định quản lý thực hiện Đề án "Thí điểm cơ chế đối tác công - tư, đồng tài trợ thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ".
38/2017/TT-BTNMT 16/10/2017
Quy định phương pháp quy đổi từ giá tính thuế tài nguyên để xác định giá tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản.
96/2017/TT-BTC 10/10/2017
Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 250/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ trưởng Bộ tài chính hướng dẫn về phí, lệ phí thuốc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
18/2017/TT-BNNPTNT 09/10/2017
Hướng dẫn một số nội dung thực hiện hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo thuộc Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020.
105/2017/TT-BTC 05/10/2017
Hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính thực hiện Quyết định số 2085/QĐ-TTg ngày 31/10/2016 của Thủ tướng Chinh phủ phê duyệt chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017-2020.
104/2017/TT-BTC 05/10/2017
Quy định quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chế độ đối với người đã hiến bộ phận cơ thể người, hiến xác.
34/2017/TT-BTNMT 04/10/2017
Quy định về thu hồi, xử lý sản phẩm thải bỏ.
33/2017/TT-BTNMT 29/09/2017
Quy định chi tiết Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai và sửa đỏi, bổ sung một số điều của các thông tư hướng dẫn thui hành Luật đất đai.
Hiển thị trang: 6 trong tổng số 33 trang.