Văn bản sao lục Trung Ương Văn bản sao lục Trung Ương
Số kiệu Trích yếu Cơ quan ban hành
Người ký Ban hành từ Loại văn bản
đến ngày
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu
27/2018/TT-BTC 18/04/2018
Quy định chế độ tài chính cho hoạt động tổ chức Giải thưởng sáng tạo khoa học công nghệ Việt nam, Hội thi sáng tạo kỹ thuật và Cuộc thi sáng tạo Thanh thiếu nhi đồng.
30/2018/TT-BTC 10/04/2018
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 75/2017/TT-BTC ngày 21/7/2017 của Bộ tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 55/2016/TT-BTC ngày 23/3/2016 quy định một số nội dung về quản lý tài chính đối với dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư và chi trả lựa chọn nhà đầu tư.
30/2018/TT-BTC 10/04/2018
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 75/2017/TT-BTC ngày 21/7/2017 của Bộ tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 55/2016/TT-BTC ngày 23/3/2016 quy định một số nội dung về quản lý tài chính đối với dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư và chi trả lựa chọn nhà thầu.
28/2018/TT-BTC 28/03/2018
Hướng dẫn lập, quản lý, sử dụng kinh phí khuyến công.
08/2018/TT-BCA 22/03/2018
Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 83/2017/NĐ-CP ngày 18/7/2017 của Chính phủ quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy.
09/2018/TT-BGTVT 02/03/2018
Quy định về vận tải hành khách, hành lý trên đường sắt quốc gia và đường sát chuyên dùng có nối ray với đường sắt quốc gia.
77/2017/TT-BTNMT 12/02/2018
Quy định tiêu chuẩn chức danh Giám đốc, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
14/2018/TT-BTC 07/02/2018
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 207/2016/TT-BTC ngày 09/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực trồng trọt và giống cây lâm nghiệp.
16/2018/TT-BTC 07/02/2018
Hướng dẫn một số điều về chế độ tài chính đối với tổ chức tín dụng chi nhánh ngân hàng nước ngoài.
15/2018/TT-BTC 07/02/2018
Quy định về chi phí phát hành, thanh toán, hoán đổi, mua lại, thanh toán gốc, lãi trái phiếu Chình phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh và trái phiếu chính quyền địa phương.
12/2018/TT-BTC 31/01/2018
Hướng dân một số nội dung về giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả đầu tư vốn nhà nước tại tổ chức tín dụng do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và tổ chức tín dụng do Nhà nước nắm giữ 50% vốn điều lệ.
10/2018/TT-BTC 30/01/2018
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 76/2014/TT-BTC ngày 16/6/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất.
11/2018/TT-BTC 30/01/2018
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 77/2014/TT-BTC ngày 16/6/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước.
09/2018/TT-BTC 25/01/2018
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 284/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực quản lý chất lượng vật tư nuôi trồng thủy sản.
129/2017/TT-BTC 24/01/2018
Quy định tiêu chí đánh giá kết quả thực hành tiết kiệm chống lãng phí trong chi thường xuyên.
10/2017/TT-BNV 22/01/2018
Quy định về đánh giá chất lượng bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.
01/2018/TT-BNV 22/01/2018
Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.
04/2018/TT-BTC 17/01/2018
Hướng dẫn quản lý và sử dụng tiền dịch vụ môi trường rừng.
138/2017/TT-BTC 08/01/2018
Hướng dẫn một số khoản chi phí đặc thù đối với doanh nghiệp kinh doanh xổ số quy định tại Nghị định số 122/2017/NĐ-CP ngày 13/11/2017 của Chính phủ quy định một số nội dung đặc thù về cơ chế quản lý tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động đối với doanh nghiệp kinh doanh xổ số; Sở Giao dịch Chứng khoán và Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.
12/2017/TT-BKHCN 02/01/2018
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 26/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về quy định kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa lưu thông trên thị trường.
31/2017/TT-BNNPTNT 29/12/2017
Quy định về thời gian làm việc, thời gian nghỉ ngơi đối với người lao động làm công việc có tích chất đặc biệt trong lĩnh vực phòng chống thiên tai.
72/2017/TT-BTNMT 29/12/2017
Quy định về xử lý, trám lấp giếng không sử dụng.
75/2017/TT-BTNMT 29/12/2017
Quy định về bảo vệ nước dưới đất trong các hoạt động khoan, đào, thăm dò, khai thác nước dưới đất.
64/2017/TT-BCA 28/12/2017
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 15/2014/TT-BCA ngày 04/4/2014 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về đăng ký xe.
68/2017/TT-BTNMT 28/12/2017
Ban hành định mức kinh tế kỹ thuật lập bản đồ địa chất khoáng sản tỷ lệ 1:50.000 phần đất liền.
67/2017/TT-BTNMT 25/12/2017
Quy định tiêu chí, chỉ số đánh giá chất lượng dịch vụ sự nghiệp công điều tra cơ bản các điều kiện tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên, môi trường.
136/2017/TT-BTC 22/12/2017
Quy định lập, quản lý, sử dụng kinh phí hoạt động kinh tế đối với các nhiệm vụ chi về tài nguyên môi trường.
64/2017/TT-BTNMT 22/12/2017
Quy định về xác định dòng chảy tối thiểu trên sông, suối và hạ lưu các hồ chứa, đập dâng.
65/2017/TT-BTNMT 22/12/2017
Quy định kỹ thuật xác định dòng chảy tối thiểu trên sông, suối và xây dựng uy trình vận hành liên hồ chứa.
15/2017/TT-BKHCN 21/12/2017
Ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với máy gia tốc tuyến tính dùng trong xạ trị".
Hiển thị trang: 5 trong tổng số 33 trang.