Văn bản sao lục Trung Ương Văn bản sao lục Trung Ương
Số kiệu Trích yếu Cơ quan ban hành
Người ký Ban hành từ Loại văn bản
đến ngày
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu
07/2013/TT-BTC 10/01/2013
Bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Bộ Tài chính.
06/2013/TT-BTC 09/01/2013
Hướng dẫn chế độ tài chính đối với tổ chức tài chính vi mô.
10/2012/TT-BNV 08/01/2013
Quy định định mức kinh tế-kỹ thuật xử lý tài liệu hết giá trị
02/2013/TT-BTC 08/01/2013
Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 27/2010/TT-BTC ngày 26/02/2010 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu nộp, quản lý và sử dụng phí hoạt động chứng khoán áp dụng tại các Sở giao dịch chứng khoán và Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.
06/2012/TT-BNG 05/01/2013
V/v ban hành biểu mẫu triển khai thực hiện một số điều của Nghị định 88/2012/NĐ-CP ngày 23/10/2012 của Chính phủ về hoạt động thông tin, báo chí của báo chí nước ngoài, cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam
27/2012/TT-BTNMT 28/12/2012
Quy định Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường.
25/2012/TT-BTNMT 28/12/2012
Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quan trắc khí tượng.
28/2012/TT-BTNMT 28/12/2012
Quy định về nội dung, chế độ báo cáo tình hình quản lý hoạt động điều tra cơ bản, khai thác, sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường biển, hải đảo.
58/2012/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH 28/12/2012
Quy định điều kiện và thủ tục thành lập, hoạt động, đình chỉ hoạt động, tổ chức lại, giải thể Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập.
21/2012/TT-BVHTTDL 28/12/2012
Quy định tiêu chí và thủ tục thanh lọc tài liệu thư viện.
20/2012/TT-BVHTTDL 28/12/2012
Quy định về hồ sơ và thủ tục gửi, nhận gửi tư liệu di sản văn hóa phi vật thể, di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia.
26/2012/TT-BTNMT 28/12/2012
Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quan trắc thủy văn.
226/2012/TT-BTC 27/12/2012
Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tham quan Bảo tàng dân tộc học Việt Nam
221/2012/TTLT-BTC-BCT 24/12/2012
Hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện chiến lược sản xuất sạch hơn trong công nghiệp đến năm 2020.
Hiển thị trang: 34 trong tổng số 34 trang.