Văn bản sao lục Trung Ương Văn bản sao lục Trung Ương
Số kiệu Trích yếu Cơ quan ban hành
Người ký Ban hành từ Loại văn bản
đến ngày
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu
12/2012/TT-BXD 17/01/2013
Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia Nguyên tắc phân loại, phân cấp công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng đô thị.
11/2012/TT-BXD 17/01/2013
Hướng dẫn lập và quản lý chi phí bảo trì công trình xây dựng.
49/2012/TT-BGTVT 16/01/2013
Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Bến xe khách
01/2013/TT-BTC 16/01/2013
Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 36/2004/TT-BTC ngày 26/4/2004 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí hợp pháp hóa, chứng nhận lãnh sự.
12/2012/TT-BNV 16/01/2013
Quy định về chức danh nghề nghiệp và thay đổi chức danh nghề nghiệp đối với viên chức.
148/2012/TT-BQP 16/01/2013
Ban hành Quy chế tổ chức, hoạt động, quản lý, sử dụng Quỹ vì Trường Sa thân yêu.
46/2012/TT-BCT 16/01/2013
Quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 45/2012/NĐ-CP ngày 21 tháng 5 năm 2012 của Chính phủ về khuyến công.
218/2012/TTLT-BTC-BKHCN 16/01/2013
Quy định quản lý tài chính thực hiện Chương trình phát triển sản phẩm quốc gia đến năm 2020.
231/2012/TT-BTC 16/01/2013
Quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư đối với các dự án đầu tư sử dụng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2012-2015.
41/2012/TT-BCT 16/01/2013
Quy định về xuất khẩu khoáng sản.
219/2012/TTLT-BTC-BKHCN 16/01/2013
Quy định quản lý tài chính thực hiện Chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao đến năm 2020.
07/2013/TT-BTC 10/01/2013
Bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Bộ Tài chính.
06/2013/TT-BTC 09/01/2013
Hướng dẫn chế độ tài chính đối với tổ chức tài chính vi mô.
10/2012/TT-BNV 08/01/2013
Quy định định mức kinh tế-kỹ thuật xử lý tài liệu hết giá trị
02/2013/TT-BTC 08/01/2013
Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 27/2010/TT-BTC ngày 26/02/2010 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu nộp, quản lý và sử dụng phí hoạt động chứng khoán áp dụng tại các Sở giao dịch chứng khoán và Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.
06/2012/TT-BNG 05/01/2013
V/v ban hành biểu mẫu triển khai thực hiện một số điều của Nghị định 88/2012/NĐ-CP ngày 23/10/2012 của Chính phủ về hoạt động thông tin, báo chí của báo chí nước ngoài, cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam
27/2012/TT-BTNMT 28/12/2012
Quy định Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường.
25/2012/TT-BTNMT 28/12/2012
Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quan trắc khí tượng.
28/2012/TT-BTNMT 28/12/2012
Quy định về nội dung, chế độ báo cáo tình hình quản lý hoạt động điều tra cơ bản, khai thác, sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường biển, hải đảo.
58/2012/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH 28/12/2012
Quy định điều kiện và thủ tục thành lập, hoạt động, đình chỉ hoạt động, tổ chức lại, giải thể Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập.
21/2012/TT-BVHTTDL 28/12/2012
Quy định tiêu chí và thủ tục thanh lọc tài liệu thư viện.
20/2012/TT-BVHTTDL 28/12/2012
Quy định về hồ sơ và thủ tục gửi, nhận gửi tư liệu di sản văn hóa phi vật thể, di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia.
26/2012/TT-BTNMT 28/12/2012
Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quan trắc thủy văn.
226/2012/TT-BTC 27/12/2012
Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tham quan Bảo tàng dân tộc học Việt Nam
221/2012/TTLT-BTC-BCT 24/12/2012
Hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện chiến lược sản xuất sạch hơn trong công nghiệp đến năm 2020.
Hiển thị trang: 33 trong tổng số 33 trang.