Văn bản sao lục Trung Ương Văn bản sao lục Trung Ương
Số kiệu Trích yếu Cơ quan ban hành
Người ký Ban hành từ Loại văn bản
đến ngày
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu
08/2013/TT-BTC 20/02/2013
Hướng dẫn thực hiện kế toán nhà nước áp dụng cho Hệ thống thông tin quản lý Ngân sách và Kho bạc (TABMIS) (PhầnII)
08/2013/TT-BTC 20/02/2013
Hướng dẫn thực hiện kế toán nhà nước áp dụng cho Hệ thống thông tin quản lý Ngân sách và Kho bạc (TABMIS) (PhầnIII)
08/2013/TT-BTC 20/02/2013
Hướng dẫn thực hiện kế toán nhà nước áp dụng cho Hệ thống thông tin quản lý Ngân sách và Kho bạc (TABMIS) (PhầnIV)
08/2013/TT-BTC 20/02/2013
Hướng dẫn thực hiện kế toán nhà nước áp dụng cho Hệ thống thông tin quản lý Ngân sách và Kho bạc (TABMIS) (Phần V)
08/2013/TT-BTC 20/02/2013
Hướng dẫn thực hiện kế toán nhà nước áp dụng cho Hệ thống thông tin quản lý Ngân sách và Kho bạc (TABMIS) (Phần VI)
08/2013/TT-BTC 20/02/2013
Hướng dẫn thực hiện kế toán nhà nước áp dụng cho Hệ thống thông tin quản lý Ngân sách và Kho bạc (TABMIS) (Phần VII)
08/2013/TT-BTC 20/02/2013
Hướng dẫn thực hiện kế toán nhà nước áp dụng cho Hệ thống thông tin quản lý Ngân sách và Kho bạc (TABMIS) (Phần VIII)
08/2013/TT-BTC 20/02/2013
Hướng dẫn thực hiện kế toán nhà nước áp dụng cho Hệ thống thông tin quản lý Ngân sách và Kho bạc (TABMIS) (Phần IX)
13/2013/TT-BTC 19/02/2013
Giám sát giao dịch chứng khoán trên thị trường chứng khoán.
05/2013/TT-BNNPTNT 08/02/2013
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 13/2011/TT-BNNPTNT ngày 16/3/2011 hướng dẫn việc kiểm tra an toàn thực phẩm hàng hóa có nguồn gốc thực vật nhập khẩu.
02/2013/TT-BNNPTNT 08/02/2013
Quy định phân tích nguy cơ và quản lý an toàn thực phẩm theo chuỗi sản xuất kinh doanh nông lâm thủy sản và muối.
03/2013/TT-BTP 06/02/2013
Hướng dẫn thực hiện quản lý nhà nước về công tác bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính.
10/2013/TT-BTC 06/02/2013
Hướng dẫn cơ chế quản lý và sử dụng Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp tại các Công ty mẹ của Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước, Công ty mẹ trong tổ hợp công ty mẹ - công ty con.
11/2013/TT-BTC 05/02/2013
Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 04/2012/TT-BTC ngày 05/01/2012 và Thông tư số 107/2012/TT-BTC ngày 28/6/2012 của Bộ Tài chính.
04/2013/TT-BTC 05/02/2013
Hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí qua phà.
29/2012/TT-BTNMT 30/01/2013
Quy định phương tiện, thiết bị kỹ thuật của Thanh tra Tài nguyên và Môi trường.
24/2012/TT-BTNMT 28/01/2013
Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sử dụng mẫu chuẩn được chứng nhận trong phân tích mẫu địa chất, khoáng sản rắn.
05/2013/TT-BTC 28/01/2013
Hướng dẫn chế độ tài chính đối với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.
09/2013/TT-BTC 28/01/2013
Sửa đổi Thông tư số 104/2012/TT-BTC ngày 25/6/2012 của Bộ Tài chính qui định lãi suất cho vay tín dụng đầu tư, tín dụng xuất khẩu của Nhà nước và mức chênh lệch lãi suất được tính hỗ trợ sau đầu tư.
19/2012/TT-BVHTTDL 23/01/2013
Quy định loại di vật, cổ vật không được mang ra nước ngoài.
10/2012/TTLT-BKHĐT-BTC 23/01/2013
Hướng dẫn xây dựng kế hoạch tài chính thực hiện Quy hoạch phát triển nhân lực Việt Nam giai đoạn 2011-2020.
18/2012/TT-BVHTTDL 23/01/2013
Quy định chi tiết một số quy định về bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích.
45/2012/TT-BCT 22/01/2013
Quy định về hoạt động kiểm tra chất lượng, an toàn thực phẩm trong quá trình sản xuất thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Công thương.
01/2013/TT-BCT 22/01/2013
Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 06/2011/TT-BCT ngày 21 tháng 3 năm 2011 của Bộ Công Thương quy định thủ tục cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa ưu đãi.
12/2013/TT-BTC 21/01/2013
Sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi mặt hàng dây thép không hợp kim thuộc mã số 7217.10.39 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.
02/2012/TTLT-UBDT-BTTTT-BVHTTDL 18/01/2013
Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 2472/QĐ-TTg ngày 28 tháng 12 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc cấp một số ấn phẩm báo, tạp chí cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn giai đoạn 2012-2015.
11/2012/TT-BNV 18/01/2013
Quy định về chế độ báo cáo thống kê và quản lý hồ sơ công chức.
43/2012/TT-BCT 17/01/2013
Quy định về quản lý quy hoạch, đầu tư xây dựng dự án thủy điện và vận hành khai thác công trình thủy điện.
39/2012/TT-BCT 17/01/2013
Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 94/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu.
66/2012/TTLT-BNNPTNT-BTC-BKHCN 17/01/2013
Hướng dẫn thực hiện một số điều Quyết định số 846/QĐ-TTg ngày 2 tháng 6 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện thí điểm đặt hàng một số sản phẩm khoa học và công nghệ của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
Hiển thị trang: 32 trong tổng số 33 trang.