Văn bản sao lục Trung Ương Văn bản sao lục Trung Ương
Số kiệu Trích yếu Cơ quan ban hành
Người ký Ban hành từ Loại văn bản
đến ngày
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu
104/NQ-CP 11/09/2013
Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8 năm 2013.
103/NQ-CP 06/09/2013
Về định hướng nâng cao hiệu quả thu hút, sử dụng và quản lý đầu tư trực tiếp nước ngoài trong thời gian tới.
101/NQ-CP 23/08/2013
Phiên họp chuyên đề về công tác xây dựng pháp luật.
96/NQ-CP 14/08/2013
Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7 năm 2013.
622/NQ-UBTVQH13 29/07/2013
Về bổ sung chương trình hoạt động giám sát của Ủy ban thường vụ Quốc hội năm 2013 và thành lập Đoàn giám sát về việc thực hiện Nghị quyết số 26/2008/QH12 ngày 15/11/2008 của Quốc hội khóa XII vè thực hiện thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân huyện, quận, phường.
621/NQ-UBTVQH13 29/07/2013
Về chương trình hoạt động giám sát của Ủy ban thường vụ Quốc hội năm 2014.
83/NQ-CP 11/07/2013
Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6 năm 2013.
475/NQ-HĐDT13 08/07/2013
Thành lập đoàn giám sát "Việc thực hiện chính sách đào tạo nghề cho lao động khu vực nông thôn vùng dân tộc thiểu số"-từ năm 2010 đến tháng 6/2013.
76/NQ-CP 20/06/2013
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020.
68/NQ-CP 10/06/2013
Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5 năm 2013.
41/2013/NĐ-CP 15/05/2013
Quy định chi tiết thi hành Điều 220 của Bộ luật lao động về Danh mục đơn vị sử dụng lao động không được đình công và giải quyết yêu cầu của tập thể lao động ở đơn vị sử dụng lao động không được đình công.
60/NQ-CP 14/05/2013
Phiên họp chính phủ thường kỳ tháng 4 năm 2013.
48/NQ-CP 11/04/2013
Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3 năm 2013.
569/NQ-UBTVQH13 08/04/2013
Về tổ chức hoạt động giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri.
45/NĐ-CP 05/04/2013
Về quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) tỉnh Bình Định.
35/NQ-CP 26/03/2013
Về một số vấn đề cấp bách trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.
30/NQ-CP 20/03/2013
Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TW ngày 04/9/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông"
32/NQ-CP 18/03/2013
Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 02 năm 2013.
564/NQ-UBTVQH13 19/02/2013
Thành lập Đoàn giám sát "Việc thực hiện chính sách, pháp luật trong công tác tuyển dụng, đào tạo, bổ nhiệm đối với đội ngủ cán bộ, công chức, viên chức"
563/NQ-UBTVQH13 06/02/2013
Về việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với Dự thảo Luật đất đai (sửa đổi).
17/NQ-CP 06/02/2013
Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 01 năm 2013.
16/NQ-CP 24/01/2013
Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 01 tháng 12 năm 2011 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẻ về thể dục, thể thao đến năm 2020.
02/NQ-CP 17/01/2013
Về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, giải quyết nợ xấu.
366/NQ-HĐDT13 14/01/2013
Thành lập Đoàn giám sát:"Tình hình đầu tư tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặt biệt khó khăn, vùng dân tộc thiểu số theo Luật đầu tư".
38/2012/QH13 05/01/2013
Tổ chức lấy ý kiến nhân dân dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992
90/NQ-CP 03/01/2013
Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 12/2012
Hiển thị trang: 5 trong tổng số 5 trang.