Văn bản sao lục Trung Ương Văn bản sao lục Trung Ương
Số kiệu Trích yếu Cơ quan ban hành
Người ký Ban hành từ Loại văn bản
đến ngày
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu
47/NQ-CP 11/07/2014
Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6 năm 2014.
75/2014/QH13 02/07/2014
Về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIII.
72/2014/QH13 25/06/2014
Về phân bổ, sử dụng nguồn tăng bội chi ngân sách nhà nước và giảm chi ngân sách Trung ương năm 2013.
44/NQ-CP 18/06/2014
Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.
35/NQ-CP 13/06/2014
Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5 năm 2014.
43/NQ-CP 13/06/2014
Về một số nhiệm vụ trọng tâm cải cách thủ tục hành chính trong hình thành và thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất để cải thiện môi trường kinh doanh.
31/NĐ-CP 16/05/2014
Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW ngày 10/4/2013 của Bộ Chính trị Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam về hội nhập quốc tế.
29/NQ-CP 07/05/2014
Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4 năm 2014.
23/NQ-CP 09/04/2014
Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3 năm 2014.
19/NQ-CP 25/03/2014
Về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.
36-NQ-BCSĐ 24/03/2014
Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tổ chức cán bộ các cơ quan Thi hành án dân sự giai đoạn 2014-2016.
2308/NQ-UBPL13 18/03/2014
Thành lập Đoàn giám sát việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân các cấp theo Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân.
15/NQ-CP 12/03/2014
Về một số giải pháp đẩy mạnh cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp.
14/NQ-CP 10/03/2014
Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 2 năm 2014.
11/NQ-CP 24/02/2014
Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 62/2013/QH3 ngày 27/11/2013 của Quốc hội về tăng cường công tác quản lý quy hoạch, đầu tư xây dựng, vận hành khai thác công trình thủy điện.
09/NQ-CP 07/02/2014
Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 01 năm 2014.
05/NQ-CP 17/01/2014
Về việc đẩy mạnh thực hiện các Mục tiêu phát triển Thiên nhiên Kỷ của Liên hiệp quốc trong lĩnh vực y tế.
718/NQ-UBTVQH13 13/01/2014
Ban hành Kế hoạch tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
719/2014/UBTVQH13 13/01/2014
Hướng dẫn thực hiện khoản 2 Điều 2 Nghị quyết số 64/2013/QH13 ngày 28/11/13 của Quốc hội quy định một số điểm thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
01/NQ-CP 07/01/2014
Về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2014.
142/NQ-CP 06/01/2014
Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 12 năm 2013.
143/NQ-CP 06/01/2014
Nghị quyết phiên họp Chính phủ chuyên đề xây dựng pháp luật.
621/NQ-HĐDT13 06/01/2014
Thành lập Đoàn giám sát: "Tình hình triển khai và kết quả thực hiện việc bố trí dân cư các vùng thường xuyên xảy ra thiên tai, dân cư trú trong khu rừng đặc dụng"
69/2013/QH13 19/12/2013
Nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIII.
61/2013/QH13 18/12/2013
Nghị quyết về phân bổ ngân sách Trung ương năm 2014.
121/NQ-CP 17/12/2013
Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11 năm 2013.
53/2013/QH13 04/12/2013
Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2014.
117/NQ-CP 05/11/2013
Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10 năm 2013.
688/NQ-UBTVQH13 01/11/2013
Thành lập, Đoàn giám sát "Việc thực hiện tái cơ cấu nền kinh tế trong lĩnh vực đầu tư công, doanh nghiệp nhà nước và hệ thống ngân hàng theo Nghị quyết số 10/2011/QH13 của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011-2015"
112/NQ-CP 11/10/2013
Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9 năm 2013.
Hiển thị trang: 4 trong tổng số 5 trang.