Văn bản sao lục Trung Ương Văn bản sao lục Trung Ương
Số kiệu Trích yếu Cơ quan ban hành
Người ký Ban hành từ Loại văn bản
đến ngày
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu
93/NQ-CP 02/10/2017
Về đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.
80/NQ-CP 28/08/2017
Nghị quyết về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Giao thông vận tải.
78/NQ-CP 28/08/2017
Nghị quyết Về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch.
79/NQ-CP 18/08/2017
Về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài nguyên và Môi trường.
75/NQ-CP 16/08/2017
Nghị quyết Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7 năm 2017.
71/NQ-CP 15/08/2017
Nghị quyết về Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng.
70/NQ-CP 15/08/2017
Về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công.
60/NQ-CP 18/07/2017
Đơn giản hóa thủ tục hành chính liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế.
43/2017/QH14 11/07/2017
Về đẩy mạnh việc thực hiện chính sách pháp luật về an toàn thực phẩm giai đoạn 2016-2020.
49/NQ-CP 20/06/2017
Sửa đổi, bổ sung một số điều có liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính, cải cách thủ tục hành chính và cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại một số Nghị quyết của Chính phủ.
03-NQ/TU 26/04/2017
Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ môi trường đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030.
322/NQ-UBTVQH14 04/01/2017
Thành lập Đoàn giám sát chuyên đề "Việc thực hiện chính sách, pháp luật đối với cá nhân, tổ chức khai thác nuôi trồng, chế biến hải sản trong phát triển kinh tế biển gắn với bảo đảm quốc phòng an ninh".
112/NQ-CP 30/12/2016
Nghị quyết về việc thành lập Trung tâm Mua sắm tập trung thuốc Quốc gia trực thuộc Bộ Y tế.
32/2016/QH14 26/12/2016
Tiếp tục nâng cáo hiệu lực, hiệu quả việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp.
100/NQ-CP 24/11/2016
Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ nhiệm kỳ 2016 - 2021.
52/NĐ-CP 28/06/2016
Đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực các dân tộc thiểu số giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2030.
49/NQ-CP 16/06/2016
Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5 năm 2016.
41/NQ-CP 07/06/2016
Về chính sách ưu đãi thuế thúc đẩy việc phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin tại Việt Nam.
112/2015/QH13 06/01/2016
Về tăng cường quản lý đất đai có nguồn gốc từ nông trương, lâm trường quốc doanh do các công ty nông nghiệp, công ty lâm nghiệp, Ban quản lý rừng và các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân khác sử dụng.
59/NQ-CP 18/08/2015
Về triển khai thi hành Luật doanh nghiệp và Luật đầu tư.
41/NQ-CP 12/06/2015
Về việc đẩy mạnh công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong tình hình mới.
916/NQ-UBTVQH13 12/05/2015
Về phân bổ vốn trái phiếu Chính phủ dự phòng giai đoạn 2012-2015.
101/NQ-CP 07/01/2015
Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 12 năm 2014.
93/NQ-CP 23/12/2014
Về một số cơ chế, chính sách phát triển y tế.
92/NQ-CP 17/12/2014
Về một số giải pháp đẩy mạnh phát triển du lịch Việt Nam trong thời kỳ mới.
77/NQ-CP 03/11/2014
Về thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động đối với các cơ sở giáo dục đại học công lập giai đoạn 2014-2017.
820/NQ-UBTVQH13 24/10/2014
Thành lập Đoàn giám sát "Việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng đất đai tại các nông trường, lâm trường quốc doanh, giai đoạn 2004-2014"
63/NQ-CP 03/09/2014
Về một số giải pháp về thuế tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh sự phát triển của doanh nghiệp.
783/NQ-UBTVQH13 23/07/2014
Về chương trình hoạt động giám sát của Ủy ban thường vụ Quốc hội năm 2015.
49/NQ-CP 16/07/2014
Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về một số chủ trương, chính sách lớn để nền kinh tế phát triển nhanh và bền vững khi Việt Nam là thành viên của Tổ chức Thương mại thế giới.
Hiển thị trang: 3 trong tổng số 5 trang.