Văn bản sao lục Trung Ương Văn bản sao lục Trung Ương
Số kiệu Trích yếu Cơ quan ban hành
Người ký Ban hành từ Loại văn bản
đến ngày
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu
69/2018/QH14 13/12/2018
Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019.
74/2018/QH14 13/12/2018
Nghị quyết kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV.
125/NQ-CP 25/10/2018
Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23 tháng 5 năm 2018 của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội.
110/NQ-CP 04/09/2018
Về một số nhiệm vụ chủ yếu tháo gỡ khó khăn vướng mắc về cơ chế, chính sách liên quan đến đầu tư xây dựng.
58/2018/QH14 24/07/2018
về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2016.
76/NQ-CP 22/06/2018
Về công tác phòng chống thiên tai.
74/NQ-CP 14/06/2018
Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 05 năm 2018.
71/NQ-CP 11/06/2018
Nghị quyết một số chính sách đối với hộ nghèo thiếu hụt đa chiều.
54/NQ-CP 15/05/2018
Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 04 năm 2018.
55/NQ-CP 14/05/2018
Nghị quyết xây dựng Nghị định về tổ hợp tác.
23/NQ-CP 26/04/2018
Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 03 năm 2018.
512/NQ-HĐDT14 19/04/2018
Thành lập Đoàn giám sát "Kết quả thực hiện chính sách, pháp luật về đầu tư cơ sở hạ tầng cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2010 - 2017".
404/NQ-BCSĐ 28/02/2018
Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của Hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về "Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả"
139/NQ-CP 26/02/2018
Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 25/10/2017 của hội nghị lần thứ sáu ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới.
11/NQ-CP 09/02/2018
Nghị quyết về triển khai thi hành Luật Quy hoạch.
138/NQ-CP 19/01/2018
Hội nghị Chính phủ với địa phương và phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 12/2017.
444/NQ-HĐDT14 11/01/2018
Thành lập đoàn giám sát chuyên đề "Tình hình thực hiện chín sách, pháp luật về hỗ trợ phát triển giáo dục vùng dân tộc thiểu số, miền núi giai đoạn 2010-2017".
01/NQ-CP 05/01/2018
Nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2018.
459/NQ-UBTVQH14 02/01/2018
Tiếp tục nâng cáo hiệu quả việc thực hiện chính sách, pháp luật đối với cá nhân, tổ chức khai thác, nuôi trồng, chế biến hải sản trong phát triển kinh tế biển gắn với bảo đảm đảm quốc phòng an ninh.
48/2017/QH14 29/12/2017
Về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2018.
131/NQ-CP 14/12/2017
Nghị quyết Phiên họp chính phủ thường kỳ tháng 11 năm 2017.
122/NQ-CP 27/11/2017
Đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Quốc phòng.
120/NQ-CP 24/11/2017
Về phát triển bền vững Đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu.
117/NQ-CP 14/11/2017
Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10/2017.
111/NQ-CP 30/10/2017
Đơn giản hóa thủ tục hành chính liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
106/NQ-CP 24/10/2017
Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9 năm 2017.
104/NQ-CP 17/10/2017
Đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính.
99/NQ-CP 11/10/2017
Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 03 tháng 6 năm 2017 của Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.
98/NQ-CP 11/10/2017
Ban hành chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 03 tháng 6 năm 2017 của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 5 khóa XII về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.
90/NQ-CP 04/10/2017
Về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ.
Hiển thị trang: 2 trong tổng số 5 trang.