Văn bản sao lục Trung Ương Văn bản sao lục Trung Ương
Số kiệu Trích yếu Cơ quan ban hành
Người ký Ban hành từ Loại văn bản
đến ngày
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu
1746/BNN-TCCB 17/03/2017
Báo cáo số lượng, cơ cấu ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức và đăng ký nhu cầu nâng ngạch công chức/thăng hạng viên chức năm 2017.
352/TCLN-CTVN 17/03/2017
Báo cáo công tác quản lý nuôi, trồng động vật hoang dã.
1175/BTNMT-KH 16/03/2017
Góp ý Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án hồ chứa nước Đồng Mít tỉnh Bình Định.
2364/VPCP-NN 15/03/2017
Phân công Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia Chương trình hành động “Không còn nạn đói” ở Việt Nam, giai đoạn 2016-2025.
917/LĐTBXH-BĐG 14/03/2017
Hướng dẫn triển khai công tác bình đẳng giới năm 2017.
922/LĐTBXH-TCDN 14/03/2017
Hướng dẫn thực hiện đào tạo nghề cho lao động nông thôn năm 2017.
2648/BTC-ĐT 13/03/2017
Hướng dẫn một số nội dung thanh toán vốn ngân sách nhà nước thực hiện Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng.
589/BTNMT-KTTVBĐKH 08/03/2017
Cung cấp kịch bản biến đổi khí hậu và nước biển dâng cho Việt Nam (phiên bản cập nhật năm 2016).
809/BTNMT-TCMT 08/03/2017
Thẩm định báo cáo ĐTM của Dự án khu du lịch sinh thái đầm Thị Nại.
1848/BTC-ĐT 06/03/2017
Hướng dẫn thanh toán, quyết toán kinh phí khen thưởng công trình phúc lợi cho các địa phương có thành tích tiêu biểu trong phong trào xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2015.
130/UBDT-VP135 01/03/2017
Thực hiện Chương trình 135 năm 2017.
1426/BNN-CN 01/03/2017
Chăn nuôi lợn và thức ăn chăn nuôi công nghiệp.
2409/BTC-TCDN 01/03/2017
Quyết toán kinh phí cấp bù miễn thu thủy lợi phí năm 2016.
1247/BNN-KTHT 24/02/2017
Triển khai nhiệm vụ, kế hoạch đào tạo nghề nông nghiệp năm 2017.
1155/BKHĐT-PTDN 24/02/2017
Xây dựng Phương án sắp xếp công ty thủy lợi, thủy nông.
1278/VPCP-NN 22/02/2017
Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW.
580/BTNMT-TCMT 22/02/2017
Tăng cường truyền thông, nâng cáo nhận thức và kiểm tra các hoạt động phát tán, nuôi các loài ngoại lai xâm hại.
114/TTg-NN 15/02/2017
Giảm tiền thuê đất theo các nghị quyết của Chính phủ, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.
935/BNN-TCLN 15/02/2017
Triển khai Chương trình mục tiêu phát triển LNBV năm 2017.
198/TTg-QHQT 15/02/2017
Đề xuất Chương trình hỗ trợ triển khai hai Chương trình MTQG.
08/TWPCTT 14/02/2017
Kiện toàn và cung cấp thông tin thành viên Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn năm 2017.
515/BKHĐT-HTX 14/02/2017
Báo cáo tình hình tổ hợp tác.
464/BKHĐT-HTX 09/02/2017
V/v hỗ trợ phát triển hợp tác xã giai đoạn 2016-2020.
138/BTNMT-TCQLĐĐ 09/02/2017
Ủy quyền quyết định giá đất cụ thể.
260/BTNMT-VP 09/02/2017
Tập trung triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm trong công tác quản lý tài nguyên và môi trường năm 2017.
1233/BTC-NSNN 09/02/2017
Giải quyết kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XIV.
638/VPCP-KSTT 07/02/2017
Thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg và Quyết định số 08/QĐ-TTg.
546/BKHĐT-KTĐN 07/02/2017
Đề xuất chương trình hỗ trợ triển khai Chương trình MTQG giai đoạn 2016-2020 vay vốn WB.
355/BTC-HCSN 25/01/2017
Hướng dẫn cơ chế và định mức tài chính thực hiện công tác gia đình.
723/VPCP-KTTH 24/01/2017
Thực hiện Quyết định số 401/QĐ-TTg về Kế hoạch triển khai Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo đối với tín dụng chính sách xã hội.
Hiển thị trang: 8 trong tổng số 42 trang.