Văn bản sao lục Trung Ương Văn bản sao lục Trung Ương
Số kiệu Trích yếu Cơ quan ban hành
Người ký Ban hành từ Loại văn bản
đến ngày
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu
588/TTg-ĐMDN 04/05/2017
V/v doanh nghiệp cổ phần hóa giai đoạn 2017-2020.
3883/VPCP-KGVX 25/04/2017
Thực hiện Kết luận số 367/KL-UBVĐXH14 ngày 01/03/2017.
291/MBN-TKTH 25/04/2017
Xác lập quyền sử dụng đất thuê và chuyển nhượng tài sản gắn liền trên đất tại Cụm công nghiệp Quang Trung, thành phố Quy Nhơn.
336/UBDT-TT 25/04/2017
Thực hiện Quyết định số 59/QĐ-TTg.
2694/BNN-TCLN 18/04/2017
Kiểm tra hoạt du lịch sinh thái tại các Vườn quốc gia, khu bảo tồn thiên nhiên.
4494/BTC-HCSN 14/04/2017
Thực hiện nghiệm vụ chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2017 theo Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2017 của Chính phủ.
2211/BNN-TCTS 12/04/2017
Tiếp tục thực hiện các chính sách phát triển thủy sản theo Nghị định số 67/2014/NĐ-CP.
4357/BTC-QLBH 12/04/2017
Triển khai thực hiện chính sách bảo hiểm theo Nghị định số 67/2014/NĐ-CP.
4438/BTC-QLG 12/04/2017
Khó khăn, vướng mắc trong việc thục hiện giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi.
3238/VPCP-CN 12/04/2017
Quản lý, khai thác cát, sỏi lòng sông.
1411/BTNMT-KH 05/04/2017
Hướng dẫn xây dựng kế hoạch và dự toán kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường năm 2018 của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
2588/BNN-TCTL 05/04/2017
Tổ chức hưởng ứng Tuấn lễ quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2017.
1270/BYT-TCCB 04/04/2017
Thông báo danh sách không đủ điều kiện, tiêu chuẩn và không đúng đối tượng dự thi thăng hạng viên chức chuyên ngành y tế năm 2016-2017(hạng I).
998/BHXH-CSXH 04/04/2017
Hướng dẫn thực hiện chính sách đối với người lao động khi chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần theo Quyết định số 22/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.
717/BXD-HTKT 04/04/2017
Góp ý báo cáo nghiên cứu khả thi dự án Hồ chứa nước Đồng Mít, Bình Định.
3164/VPCP-NN 03/04/2017
Triển khai thực hiện Nghị quyết số 28/2016/QH14 của Quốc hội.
1073/BTNMT-TCQLĐĐ 31/03/2017
Báo cáo kết quả giải quyết các trường hợp phản ánh sai phạm trong quản lý, sử dụng đất đai.
257/UBDT-DTTS 31/03/2017
Triển khai thực hiện Quyết định số 2561/QĐ-TTg ngày 31/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ.
1336/BTNMT-TCQLĐĐ 31/03/2017
Triển khai thực hiện Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ.
3338/BTC-QLCS 31/03/2017
Giảm tiền thuê đất theo các Nghị quyết của Chính phủ, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.
1147/LĐTBXH-QLLĐNN 28/03/2017
Tạm dừng tuyển chọn lao động theo Chương trình EPS năm 2017 tại một số địa phương.
752/BTP-PBGDPL 27/03/2017
Tăng cường quản lý về xây dựng thực hiện hương ước, quy ước.
955/LĐTBXH-VPQGGN 24/03/2017
Triển khai dự toán ngân sách trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020.
1439/BYT-TCDS 24/03/2017
Xây dựng và triển khai Đề án chăm sóc sức khỏe người cao tuổi.
244/UBDT-DTTS 23/03/2017
Triển khai thực hiện Quyết định số 498/QĐ-TTg ngày 14/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ.
781/BTTTT-BC 23/03/2017
Cho phép TCT Bưu điện Việt Nam thuê đất để xây dựng các cơ sở khai thác.
2245/BNN-KH 23/03/2017
Hoàn thiện thủ tục đầu tư dự án Hồ Đồng Mít tỉnh Bình Định.
1759/BNN-KTHT 22/03/2017
Bổ sung hướng dẫn tạm thời về sử dụng vốn Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới để thực hiện các chương trình hỗ trợ phát triển hợp tác xã.
1721/BNN-TCLN 17/03/2017
Triển khai thực hiện Nghị định số 168/2016/NĐ-CP của Chính phủ.
832/BTNMT-TCQLĐĐ 17/03/2017
Triển khai thực hiện Nghị quyết số 28/2016/QH14 của Quốc hội.
Hiển thị trang: 7 trong tổng số 42 trang.