Văn bản sao lục Trung Ương Văn bản sao lục Trung Ương
Số kiệu Trích yếu Cơ quan ban hành
Người ký Ban hành từ Loại văn bản
đến ngày
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu
864/UBDT-DTTS 05/09/2017
Tổ chức "Lễ tuyên dương người có công uy tín, nhân trí thức và doanh nhân tiêu biểu DTTS toàn quốc năm 2017".
7993/BCT-XNK 30/08/2017
Thông tư số 11/2017/TT-BCT đã đính chính để thay thế bản cũ đã gửi trước đây.
6775/BKHĐT-KTĐN 29/08/2017
Sử dụng vốn dư Dự án "Phát triển nông thôn tổng hợp miền Trung - Khoản vay bổ sung" vay vốn ADB.
6632/BNN-TCLN 22/08/2017
Triển khai thực hiện nghị quyết số 71/NQ-CP của Chính phủ về thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW.
7500/BCT-KV2 22/08/2017
Thực hiện Chỉ thị số 22/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các cam kết quốc tế thỏa thuận quốc tế.
4667/BYT-ATTP 18/08/2017
Thực hiện thông báo số 321/TB-VPCP.
3964/BTNMT-TCMT 16/08/2017
Chứng nhận cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng đã hoàn thành xử lý triệt để.
6561/BNN-VPĐP 15/08/2017
Tập trung triển khai, thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020.
1742/BXD-GĐ 15/08/2017
Tăng cường công tác quản lý chất lượng và bảo trì nhà ở tái định cư.
8140/VPCP-ĐMDN 15/08/2017
Xử lý trách nhiệm cơ quan đại diện chủ sở hữu theo quy định tại Nghị định số 87/2015/NĐ-CP.
10343/BTC-TCNH 14/08/2017
Hướng dẫn thủ tục chuyển đổi nghề khai thác cho tàu cá đóng mới theo Nghị định số 67/2014/NĐ-CP đã đi vào hoạt động sản xuất.
198/HLGVN 11/08/2017
Thực hiện Đề án "Xã hội hóa công tác PBGDPL và TGPL giai đoạn 2017-2021".
6085/BNN-TCTS 10/08/2017
Hướng dẫn triển khai chính sách hỗ trợ chi phí duy tu, sửa chữa định kỳ theo Nghị định số 67/2014/NĐ-CP.
469/VPĐP-TTHTQT 08/08/2017
Báo cáo xử lý nợ xây dựng cơ bản của các địa phương được khen thưởng giai đoạn 2011-2015.
3888/BTNMT-ĐCKS 08/08/2017
Hướng dẫn công tác tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản.
5729/BNN-CBTTNS 28/07/2017
Phối hợp trao đổi, cung cấp thông tin thị trường nông sản.
5845/BNN-VPĐP 28/07/2017
Gia hạn thời gian giải ngân và thủ tục đầu tư đối với dự án sử dụng kinh phí khen thưởng trong phong trào xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2015.
5705/BNN-TCLN 19/07/2017
Lấy ý kiến về nội dung báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư Hợp phần 2: Tăng cường năng lực phòng chông thiên tai; dự án "Khắc phục hậu quả thiên tai tại một số tỉnh miền Trung".
2735/LĐTBXH-TE 19/07/2017
Đề nghị phát sóng thông điện về phòng chống bạo lực, xâm hại trẻ em và phòng, chống đuối nước trẻ em.
2637/LĐTBXH-HTQT 19/07/2017
Đôn đốc triển khai Chiến lược hội nhập quốc tế theo Quyết định số 145/QĐ-TTg ngày 20/01/2016 của Thủ tướng Chính phủ.
7216/VPCP-KTTH 18/07/2017
Hỗ trợ một lần sau đầu tư đóng mới tàu cá theo Quyết định số 47/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.
5326/BNN-KH 18/07/2017
Giao các đơn vị chủ trì tổ chức thực hiện theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Kế hoạch theo CTMT ứng phó BĐKH và TTX giai đoạn 2016-2020.
5584/BKHĐT-KTĐN 18/07/2017
Góp ý Báo cáo đề xuất chủ trương của khoán viện trợ không hoàn lại của WB để thực hiện Hợp phần 2, tăng cường lực phòng chống thiên tai thuốc Dự án "Khắc phục khẩn cấp hậu quả thiên tai tại một số tỉnh miền Trung" vay vốn WB.
975/TCTL-ĐĐ 14/07/2017
Rà soát các dự án xây dựng, nâng cấp để phù hợp với các tiêu chuẩn, quy định hiện hành.
5431/BKHĐT-KTNN 11/07/2017
Kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2016 và năm 2017 của Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới.
6868/VPCPQHQT 11/07/2017
Phê duyệt Khung chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Dự án "Khắc phục khẩn cấp hậu quả thiên tai tại một số tỉnh miền Trung".
7081/VPCP-KTTH 10/07/2017
Thực hiện Quyết định số 250/QĐ-TTg ngày 09 tháng 01 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ.
6858/VPCP-NN 06/07/2017
Làm rõ chất lượng tàu cá đóng theo Nghị định số 67/2014/NĐ-CP.
5166/BKHĐT-KTĐN 30/06/2017
Góp ý về đề xuất ký Hiệp định tài trợ và cá tài liệu pháp lý liên quan đến Dự án "Khắc phục khẩn cấp hậu quả hiên tai tại một số tỉnh miền Trung" vay vốn WB.
5144/BKHĐT-KTĐN 30/06/2017
Góp ý khung chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Dự án "Khắc phục khẩn cấp hậu quả thiên tai tại một số tỉnh miền Trung" vay vốn WB.
Hiển thị trang: 5 trong tổng số 42 trang.