Văn bản sao lục Trung Ương Văn bản sao lục Trung Ương
Số kiệu Trích yếu Cơ quan ban hành
Người ký Ban hành từ Loại văn bản
đến ngày
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu
95/BC-BTP 29/04/2020
Báo cáo kết quả công tác thi hành án dân sự, hành chính 6 tháng đầu năm 2020 và nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp chủ yếu công tác 6 tháng cuối năm 2020 (từ ngày 01/10/2019 đến hết ngày 31/3/2020)
9719/BC-VPCP 16/10/2018
Tình hình và kết quả thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 09/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trong quý III năm 2018.
349/BC-TCTTTg 31/08/2018
Tình hình ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh, các văn bản liên quan đến kiểm tra chuyên ngành và điều kiện kinh doan và kết quả kiểm tra tháng 8 của Tổ công tác.
290/BC-TCTTTg 30/07/2018
Báo cáo tình hình ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh và tình hình ban hành các văn bản liên quan đến kiểm tra chuyên ngành và điều kiện kinh doanh.
574/BC-HĐDT14 28/05/2018
Kết quả giám sát "Tình hình thực hiện chính sách, pháp luật hỗ trợ phát triển giáo dục vùng dân tộc thiểu số, miền núi giai đoạn 2010-2017".
3905/BC-BNN-TCLN 28/05/2018
Kết quả thực hiện trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác theo Nghị quyết số 62/2013/QH13 ngày 27/11/2013 cảu Quốc hội khóa XIII. (Phần I)
3905/BC-BNN-TCLN 28/05/2018
Kết quả thực hiện trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác theo Nghị quyết số 62/2013/QH13 ngày 27/11/2013 cảu Quốc hội khóa XIII. (Phần II)
3538/BC-VPCP 27/04/2018
Báo cáo tình hình và kết quả thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 9 tháng 5 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm quý I năm 2018.
2634/BC-BNN-TCLN 23/04/2018
Tình hình thực hiện Đề án bảo vệ và phát triển rừng ven biển ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2015-2020.
54/BC-UBDT 18/04/2018
Kết quả thực hiện Quyết định số 59/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ năm 2017 và nhiệm vụ công tác năm 2018.
01/BC-UBTN 16/04/2018
Kết quả công tác năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2018.
229/BC-BCĐ 05/02/2018
Kết quả thực hiện Đề án "tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo giai đoạn 2017-2021" năm 2017.
575/BC-VPCP 25/01/2018
Báo cáo Tình hình và kết quả thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 9/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm năm 2017.
10216/BC-BKHĐT 15/01/2018
Sơ kết thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012. (Phần I)
10216/BC-BKHĐT 15/01/2018
Sơ kết thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012. (Phần II)
13900/BC-VPCP 08/01/2018
Kết quả của Đoàn Kiểm tra Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tại tỉnh Bình Định.
6867/BC-BNN-KTHT 05/09/2017
Sơ kết thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012 trong lĩnh vực nông nghiệp vùng Duyên hải nam Trung Bộ và Tây Nguyên.
7844/BC-VPCP 01/08/2017
Báo cáo tình hình và kết quả thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 09/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trong quý II năm 2017 và đánh giá tình hình sau 1 năm thực hiện Chỉ thị.
851/BC-BYT 01/08/2017
Kết quả thực hiện Đề án Tổng thể xử lý chất thải y tế giai đoạn 2011-2015 và Kế hoạch giai đoạn tiếp theo.
67/BC-BCĐ 17/07/2017
Kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017.
3194/BC-BNN-KTHT 17/04/2017
Kết qủa đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn và triển khai kế hoạch năm 2017- giai đoạn 2016-2020.
09/BC-HĐTĐ 12/04/2017
Kết qủa thẩm đinh Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án Hồ chứa Đồng Mít tỉnh Bình Định.
61-BC/BCĐTW(ĐA61) 05/04/2017
Kết quả chỉ đạo thực hiện Kết luận 61-KL/TƯ của Ban Bí thư Trung ương Đảng về Đề án "Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân Việt Nam trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam giai đoạn 2010-2020" năm 2016 và nhiệm vụ 2017.
23/BC-BCĐTW 24/03/2017
Kết quả thực hiện Nghị quyết số 70/NQ-CP về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TƯ ngày 01/6/2012 của Ban Chấp hành trung ương Đảng khóa XI một số vấn đề về chính sách xã hội giai đoạn 2012-2020 năm 2016.
971/BC-VPCP 17/02/2017
Báo cáo Tình hình và kết quả thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 9/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm quý IV năm 2016.
01/BC-UBQG 23/01/2017
Kết quả công tác về người khuyết tật năm 2016; Phương hướng, nhiệm vụ năm 2017.
109/BC-LĐTBXH 11/01/2017
Tình hình thực hiện Đề án "Phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới giai đoạn 2016-2020 và tầm nhìn đến năm 2030" năm 2016.
106/BC-BLĐTBXH 04/01/2017
Phân loại đối tượng hộ nghèo cả nước cuối năm 2015.
3247/BC-TTCP 26/12/2016
Báo cáo tổng kết Đề án 1 thuộc chương trình 1133 Về "tiếp tục tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo ở xã, phường, thị trấn giai đoạn 2013-2016".
102/BC-LĐTBXH 14/12/2016
Kết quả Hội thảo khu vực Châu Á-Thái Bình Dương "Những tác động kinh tế của Già hóa".
Hiển thị trang: 1 trong tổng số 3 trang.