Văn bản sao lục Trung Ương Văn bản sao lục Trung Ương
Số kiệu Trích yếu Cơ quan ban hành
Người ký Ban hành từ Loại văn bản
đến ngày
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu
721/VPCP-ĐMDN 28/01/2013
V/v chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại các doanh nghiệp thuộc Bộ, ngành, địa phương về SCIC.
201/QĐ-TTg 28/01/2013
Phê duyệt "Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030".
211/QĐ-TTg 28/01/2013
phê duyệt Đề án tổ chức Olympic Hóa học Quốc tế lần thứ 46 năm 2014 tại Việt Nam.
197/QĐ-TTg 28/01/2013
Phê duyệt Đề án tổ chức Đại hội Thể thao học sinh Đông Nam Á lần thứ 5 năm 2013 tại Việt Nam.
171/TTCP-VP 25/01/2013
V/v ban hành mẫu văn bản.
30/TB-VPCP 24/01/2013
Kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tại cuộc họp giao ban trực tuyến với các địa phương về công tác bảo đảm an toàn thực phẩm.
05/2013/QĐ-TTg 24/01/2013
Quy định việc công dân Việt Nam ra nước ngoài học tập.
159/QĐ-TTg 24/01/2013
Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo Trung ương Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa"
24/TB-VPCP 24/01/2013
Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng tại Hội nghị trực tuyến triển khai công tác lao động, người có công và xã hội năm 2013.
163/QĐ-TTg 24/01/2013
Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng Quốc gia Giáo dục và Phát triển nhân lực nhiệm kỳ 2011-2015.
16/NQ-CP 24/01/2013
Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 01 tháng 12 năm 2011 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẻ về thể dục, thể thao đến năm 2020.
08/2013/QĐ-TTg 24/01/2013
Về chế độ kế toán áp dụng đối với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
189/QĐ-TTg 23/01/2013
về việc hỗ trợ gạo cứu đói dịp Tết Nguyên đán và giáp hạt năm 2013 cho các địa phương.
04/2013/QĐ-TTg 23/01/2013
Về thẩm quyền quyết định danh mục và biện pháp xử lý cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.
187/QĐ-TTg 23/01/2013
Về việc sáp nhập Ban Chỉ đạo Chương trình hành động phòng, chống tội phạm buôn bán phụ nữ, trẻ em và Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống tôi phạm thành Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm của Chính phủ.
160/QĐ-TTg 23/01/2013
Phê duyệt Kế hoạch hành động quốc gia về Phát triển bền vững giai đoạn 2013-2015.
27/TB-VPCP 23/01/2013
Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải tại cuộc họp Ban Chỉ đạo điều phối các vùng kinh tế trọng điểm.
534/VPCP-KTTH 22/01/2013
V/v báo cáo tình hình thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.
122/QĐ-TTg 22/01/2013
Phê duyệt Chiến lược quốc gia bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân giai đoạn 2011-2020, tầm nhìn đến năm 2030.
150/QĐ-TTg 22/01/2013
Phê duyệt Đề án xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin.
374/VPCP-KTTH 22/01/2013
V/v tăng cường thực hiện Quyết định số 39/2003/QĐ-TTg.
136/QĐ-TTG 21/01/2013
Ban hành Kế hoạch của Chính phủ về việc tổ chức lấy ý kiến về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992.
19/TB-VPCP 18/01/2013
Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng về Quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng quặng titan giai đoạn đến năm 2020, có xét tới năm 2030.
101/TB-VPQH 18/01/2013
Kết luận của Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 tại Hội nghị toàn quốc triển khai lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992.
02/NQ-CP 17/01/2013
Về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, giải quyết nợ xấu.
70/QĐ-TTg 16/01/2013
Về việc hỗ trợ kinh phí thực hiện chế độ chi tiền thưởng Huy hiệu Đảng cho các địa phương năm 2012.
07/2013/NĐ-CP 16/01/2013
Sửa đổi điểm b khoản 13 Điều 1 của Nghị định số 31/2011/NĐ-CP ngày 11 tháng 5 năm 2011 sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục.
88/QĐ-TTg 16/01/2013
Về việc phê duyệt Đề án "Quy hoạch và kế hoạch nâng cấp, xây mới các công trình văn hóa (nhà hát, rạp chiếu phim, nhà triển lãm văn học nghệ thuật) giai đoạn 2012-2020"
92/QĐ-TTg 16/01/2013
Phê duyệt đề án giảm tải bênh viện giai đoạn 2013-2020
11/TB-VPCP 16/01/2013
Kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc- Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia tại hội nghị tổng công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2012 và triển khai công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2013.
Hiển thị trang: 72 trong tổng số 73 trang.