Văn bản sao lục Trung Ương Văn bản sao lục Trung Ương
Số kiệu Trích yếu Cơ quan ban hành
Người ký Ban hành từ Loại văn bản
đến ngày
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu
43/2013/NĐ-CP 21/05/2013
Quy định chi tiết thi hành Điều 10 của Luật công đoàn về quyền, trách nhiệm của công đoàn trong việc đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động.
46/2013/NĐ-CP 21/05/2013
Quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về tranh chấp lao động.
45/2013/NĐ-CP 21/05/2013
Quy định chi tiết một số điều của Bộ luật lao động về thời gian làm việc, thời gian nghỉ ngơi và an toàn lao động, vệ sinh lao động.
48/2013/NĐ-CP 21/05/2013
Sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính.
52/2013/NĐ-CP 21/05/2013
Về thương mại điện tử.
195/TB-VPCP 21/05/2013
Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về giảm nghèo bền vững tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc về việc thực hiện công tác giảm nghèo, Chương trình giảm nghèo, triển khai nhiệm vụ năm 2013 và định hướng thời gian tới.
641/TTg-ĐMDN 16/05/2013
V/v xếp loại DNNN năm 2011.
41/2013/NĐ-CP 15/05/2013
Quy định chi tiết thi hành Điều 220 của Bộ luật lao động về Danh mục đơn vị sử dụng lao động không được đình công và giải quyết yêu cầu của tập thể lao động ở đơn vị sử dụng lao động không được đình công.
42/2013/NĐ-CP 15/05/2013
Về tổ chức và hoạt động thanh tra giáo dục.
705/QĐ-TTg 15/05/2013
V/v nâng mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho một số đối tượng thuộc hộ gia đình cận nghèo.
652/TTg-KTN 15/05/2013
V/v dự án lọc hóa dầu tại KKT Nhơn Hội tỉnh Bịnh Định.
60/NQ-CP 14/05/2013
Phiên họp chính phủ thường kỳ tháng 4 năm 2013.
693/QĐ-TTg 14/05/2013
V/v sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Danh mục chi tiết các loại hình, tiêu chí quy mô, tiêu chuẩn của các cơ sở thực hiện xã hội hóa trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường ban hành kèm theo Quyết định số 1466/QĐ-TTg ngày 10/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ.
984/TTCP-C.IV 14/05/2013
V/v đánh giá việc thực hiện quy định về khen thưởng cá nhân có thành tích xuất sắc trong tố cáo, phát hiện tham nhũng.
577/QĐ-TTg 13/05/2013
Phê duyệt Đề án tổng thể bảo vệ môi trường làng nghề đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030.
582/QĐ-TTg 13/05/2013
Về việc phê duyệt Đề án tăng cường kiểm soát ô nhiễm môi trường do sử dụng túi ni lông khó phân hủy trong sinh hoạt đến năm 2020.
695/QĐ-TTg 13/05/2013
Về việc quản lý, bố trí cho thuê nhà ở công vụ của Chính phủ.
629/TTg-QHQT 13/05/2013
V/v phê duyệt danh mục dự án "Hỗ trợ kỹ thuật thoát nước và chống ngập úng tại các đô thị vùng duyên hải Việt Nam" sử dụng vốn viện trợ của Chính phủ Đức.
23/2013/QĐ-TTg 10/05/2013
Ban hành Quy chế phối hợp quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường biển, hải đảo.
3533/VPCP-TCCV 10/05/2013
V/v trách nhiệm của người đứng đầu trong việc giải quyết các yêu cầu của đại biểu QH.
3534/VPCP-KTTH 10/05/2013
V/v tổng kết 10 năm thực hiện mô hình Tổ chức điều phối phát triển các vùng kinh tế trọng điểm theo Quyết định số 20/2004/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.
25/2013/QĐ-TTg 10/05/2013
Ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí.
647/QĐ-TTg 10/05/2013
Phê duyệt Đề án chăm sóc trẻ em mồ côi không nơi nương tựa, trẻ em bị bỏ rơi, trẻ em nhiễm HIV/AIDS, trẻ em là nạn nhân của chất độc hóa học, trẻ em khuyết tật nặng và trẻ em bị ảnh hưởng bởi thiên tai, thảm họa dựa vào cộng đồng giai đoạn 2013-2020.
188/TB-VPCP 10/05/2013
Kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia Hội nhập quốc tế về giáo dục và khoa học, công nghệ tại phiên họp thường kỳ của Ban Chỉ đạo.
692/QĐ-TTg 10/05/2013
Phê duyệt Đề án "Xóa mù chữ đến năm 2020"
18a/2013/QĐ-TTg 10/05/2013
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý hoạt động truyền hình trả tiền ban hành kèm theo Quyết định số 20/2011/QĐ-TTg ngày 24/3/2011 của Thủ tướng Chính phủ.
683/QĐ-TTg 10/05/2013
Thành lập Ban chỉ đạo quốc gia về y tế biển, đảo.
689/QĐ-TTg 09/05/2013
Phê duyệt Chương trình quản lý nợ trung hạn 2013-2015.
186/TB-VPCP 07/05/2013
Kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại Hội nghị đánh giá và triển khai thực hiện chính sách vùng dân tộc và miền núi.
24/2013/QĐ-TTg 07/05/2013
Sửa đổi, bổ sung Khoản 1 điều 1 Quyết định số 36/2011/QĐ-TTg ngày 29/6/2011 về việc ban hành mức thuế nhập khẩu xe ô tô chở người từ 15 chỗ ngồi trở xuống đã qua sử dụng.
Hiển thị trang: 67 trong tổng số 74 trang.