Văn bản sao lục Trung Ương Văn bản sao lục Trung Ương
Số kiệu Trích yếu Cơ quan ban hành
Người ký Ban hành từ Loại văn bản
đến ngày
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu
51/2013/NĐ-CP 30/05/2013
Quy định chế độ tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với thành viên Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch Công ty, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc hoặc Giám đốc, Phó tổng giám đốc hoặc Phó giám đốc, Kế toán trưởng trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu.
49/2013/NĐ-CP 30/05/2013
Quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về tiền lương.
54/2013/NĐ-CP 29/05/2013
Về bổ sung Nghị định số 75/2011/NĐ-CP ngày 30/8/2011 của Chính phủ về tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu của Nhà nước.
09/CT-TTg 29/05/2013
V/v tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính-ngân sách nhà nước năm 2013.
53/2013/NĐ-CP 29/05/2013
Về thành lập, tổ chức và hoạt động của Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam.
55/2013/NĐ-CP 29/05/2013
Quy định chi tiết thi hành Khoản 3 Điều 54 của Bộ luật Lao động về việc cấp phép hoạt động cho thuê lại lao động, việc ký quỹ và Danh mục công việc được thực hiện cho thuê lại lao động.
198/TB-VPCP 29/05/2013
Ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân về triển khai Đề án số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất đến năm 2020.
50/2013/NĐ-CP 29/05/2013
Quy định quản lý lao động, tiền lương và tiền thưởng đối với người lao động làm việc trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu.
56/2013/NĐ-CP 29/05/2013
Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Pháp lệnh quy định danh hiệu vinh dự Nhà nước "Bà mẹ Việt Nam anh hùng"
08/CT-TTg 29/05/2013
Về việc thực hiện các biện pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội Luật gia Việt Nam trong giai đoạn mới.
807/QĐ-TTg 28/05/2013
Thành lập Tổ Biên tập giúp việc cho Ban Chỉ đạo sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn.
755/QĐ-TTg 27/05/2013
Phê duyệt chính sách hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo và hộ nghèo ở xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn.
27/2013/QĐ-TTg 27/05/2013
Quy định về thành phần và nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật.
696/TTg-KTN 27/05/2013
V/v tăng cường quản lý công tác quy hoạch, đầu tư xây dựng và vận hành các dự án thủy điện trên cả nước.
763/QĐ-TTg 27/05/2013
Phê duyệt Đề án "Tổng thể bảo tồn voi Việt Nam giai đoạn 2013-2020"
07/CT-TTg 27/05/2013
V/v đẩy mạnh thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020"
753/QĐ-TTg 27/05/2013
Phê duyệt Đề án tái cơ cấu Tập đoàn Viễn thông Quân đội giai đoạn 2013-2015.
765/QĐ-TTg 27/05/2013
Về việc kiện toàn Ủy bàn Công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài.
762/QĐ-TTg 27/05/2013
Bổ sung thành viên Ban Chỉ đạo quốc gia về cơ chế một cửa ASEAN và cơ chế hải quan một cửa quốc gia.
30/2013/QĐ-TTg 27/05/2013
Sửa đổi Khoản 2 Điều 1 Quyết định số 122/2007/QĐ-TTg ngày 27/7/2007 của Thủ tướng Chính phủ về một số chế độ đối với quân nhân, công nhân viên chức quốc phòng trực tiếp thực hiện nhiệm vụ rà phá bom, mìn, vật nổ.
692/TTg-KGVX 24/05/2013
V/v tổ chức các hoạt động trong "Tháng hành động phòng, chống ma túy"
4026/VPCP-TCCV 24/05/2013
V/v thực hiện một số nhiệm vụ về cải cách thủ tục hành chính.
3913/VPCP-KTHT 22/05/2013
V/v vốn thực hiện các dự án rà phá bom mìn, vật nổ còn sót lại sau chiến tranh.
738/QĐ-TTg 21/05/2013
Phê duyệt Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh giai đoạn đến 2015.
47/2013/NĐ-CP 21/05/2013
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 82/2011/NĐ-CP ngày 16/9/2011 của Chính phủ quy định về thi hành án tử hình bằng hình thức tiêm thuốc độc.
709/QĐ-TTg 21/05/2013
V/v cử thành viên Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm.
663/TTg-KTTH 21/05/2013
V/v phê duyệt Đề án Điều chỉnh quy hoạch phát triển các khu kinh tế ven biển Việt Nam.
3737/VPCP-KTTH 21/05/2013
V/v sử dụng dự phòng NSTW năm 2013 cho các dự án đầu tư cấp bách.
3716/VPCP-KGVX 21/05/2013
V/v báo cáo tình hình triển khai việc rà soát các kho bảo tồn theo quy định của Luật Đa dạng sinh học và các văn bản hướng dẫn Luật.
44/2013/NĐ-CP 21/05/2013
Quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao đồng về hợp đồng lao động.
Hiển thị trang: 66 trong tổng số 74 trang.