Văn bản sao lục Trung Ương Văn bản sao lục Trung Ương
Số kiệu Trích yếu Cơ quan ban hành
Người ký Ban hành từ Loại văn bản
đến ngày
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu
752/QĐ-TTg 03/06/2020
Thành lập Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế Trung ương năm 2021
749/QĐ-TTg 03/06/2020
Phê duyệt “Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”
753/QĐ-TTg 03/06/2020
Ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TW ngày 01 tháng 11 năm 2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người khuyết tật
62/2020/NĐ-CP 01/06/2020
Vị trí việc làm và biên chế công chức
49/2020/TT-BTC 01/06/2020
Quy định mức thu, nộp phí trong lĩnh vực đăng ký giao dịch bảo đảm
84/NQ-CP 29/05/2020
Các nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong bối cảnh đại dịch Covid-19
60/2020/NĐ-CP 29/05/2020
Sửa đổi, bổ sung Danh mục các chất ma túy và tiền chất ban hành kèm theo Nghị định số 73/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định các danh mục chất ma túy và tiền chất
61/2020/NĐ-CP 29/05/2020
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp
78/NQ-CP 22/05/2020
Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ký bản ghi nhớ với Diễn đàn kinh tế Thế giới và Trung tâm liên kết Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 Việt Nam
672/QĐ-TTg 21/05/2020
Tặng Cờ thi đua của Chính phủ cho 09 tập thể thuộc tỉnh Bình Định
75/NQ-CP 21/05/2020
Xử lý vướng mắc đối với một số dự án đầu tư của các doanh nghiệp do Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp làm đại diện chủ sở hữu
667/QĐ-TTg 20/05/2020
Phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch hệ thống cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050
659/QĐ-TTg 20/05/2020
Phê duyệt chương trình chăm sóc và nâng cao sức khỏe người lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp giai đoạn 2020 - 2030
648/QĐ-TTg 18/05/2020
Phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch mạng lưới cơ sở y tế thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045
54/2020/NĐ-CP 18/05/2020
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 127/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2015 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động thanh tra ngành Công Thương
16/2020/QĐ-TTg 15/05/2020
Ban hành Quy chế quản lý xăng dầu dự trữ quốc gia
70/NQ-CP 14/05/2020
Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4 năm 2020
634/QĐ-TTg 13/05/2020
Phê duyệt Chương trình thực hiện Nghị quyết số 96/2019/QH14 ngày 27 tháng 11 năm 2019 của Quốc hội khóa XIV về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác của Viện kiểm sát nhân dân, của Tòa án nhân dân và công tác thi hành án
67/NQ-CP 12/05/2020
Phê duyệt Nhiệm vụ lập Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050
68/NQ-CP 12/05/2020
Ban hành Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020 - 2025
628/QĐ-TTg 11/05/2020
Ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 51-KL/TW ngày 30 tháng 5 năm 2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế
630/QĐ-TTg 11/05/2020
Ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy và chữa cháy
619/QĐ-TTg 08/05/2020
Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban sông Mê Công Việt Nam
20/CT-TTg 07/05/2020
Chỉ thị về Tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2020-2025
53/2020/NĐ-CP 05/05/2020
Nghị định Quy định phí bảo vệ môi trường đối với nước thải
60/NQ-CP 29/04/2020
Nghị quyết về việc xuất khẩu khẩu trang y tế trong giai đoạn phòng, chống dịch COVID - 19
590/QĐ-TTg 29/04/2020
Thay đổi thành viên Ban Chỉ đạo và Văn phòng Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2013 - 2020
588/QĐ-TTg 28/04/2020
Phê duyệt "Chương trình Điều chỉnh mức sinh phù hợp giữa các vùng, đối tượng đến năm 2030"
58/NQ-CP 27/04/2020
Nghị quyết về việc ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 50-NQ/TW ngày 20/8/2019 của Bộ Chính trị về định hướng hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài đến năm 2030.
52/2020/NĐ-CP 27/04/2020
Nghị định về việc đầu tư xây dựng và kinh doanh sân gôn
Hiển thị trang: 2 trong tổng số 73 trang.