Văn bản sao lục Trung Ương Văn bản sao lục Trung Ương
Số kiệu Trích yếu Cơ quan ban hành
Người ký Ban hành từ Loại văn bản
đến ngày
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu
50/2020/NĐ-CP 24/04/2020
Quy định về tiếp nhận, quản lý và sử dụng viện trợ quốc tế khẩn cấp để cứu trợ và khắc phục hậu quả thiên tai
19/CT-TTg 24/04/2020
Chỉ Thị tiếp tục thưc hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới
541/QĐ-TTg 24/04/2020
Phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch bảo vệ và khai thác nguồn lợi thuỷ sản thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050
542/QĐ-TTg 24/04/2020
Quyết định phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch mạng lưới cơ sở trợ giúp xã hội thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050
15/2020/QĐ-TTg 24/04/2020
Quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19
761/QĐ-BGTVT 24/04/2020
Công bố Danh mục bến cảng thuộc các cảng biển Việt Nam
51/2020/NĐ-CP 21/04/2020
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 14/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 02 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Điện lực về an toàn điện
1466/QĐ-BNN-CN 21/04/2020
Phê duyệt các quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực chăn nuôi thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
01/CT-BKHCN 21/04/2020
Nâng cao năng lực khoa học và công nghệ nhằm tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội và đời sống nhân dân trong bối cảnh tác động của dịch Covid-19
51/2020/NĐ-CP 21/04/2020
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 14/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 02 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Điện lực về an toàn điện
1466/QĐ-BNN-CN 21/04/2020
Về việc phê duyệt các quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực chăn nuôi thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
01/CT-BKHCN 21/04/2020
Chỉ thị nâng cao năng lực khoa học và công nghệ nhằm tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội và đời sống nhân dân trong bối cảnh tác động của dịch Covid-19.
21/2019/TT-BKHCN 21/04/2020
Thông tư Quy định quy trình xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ.
50/2020/NĐ-CP 20/04/2020
Quy định về tiếp nhận, quản lý và sử dụng viện trợ quốc tế khẩn cấp để cứu trợ và khắc phục hậu quả thiên tai
541/QĐ-TTg 20/04/2020
Phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch bảo vệ và khai thác nguồn lợi thuỷ sản thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050
542/QĐ-TTg 20/04/2020
Phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch mạng lưới cơ sở trợ giúp xã hội thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050
50/NQ-CP 17/04/2020
Nghị quyết của Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.
49/2020/NĐ-CP 17/04/2020
Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật thi hành án hình sự về tái hòa nhập cộng đồng
536/QĐ-TTg 17/04/2020
Phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch lâm nghiệp quốc gia thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050
537/QĐ-TTg 17/04/2020
Quyết định phê duyệt Chương trình Truyền thông Dân số đến năm 2030
08/2020/TT-BGTVT 17/04/2020
Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về báo hiệu đường thủy nội địa Việt Nam
987/QĐ-BGDĐT 17/04/2020
Ban hành Kế hoạch hành động phòng ngừa, hỗ trợ, can thiệp bạo lực, xâm hại tình dục trẻ em trong các cơ sở giáo dục giai đoạn 2020-2025
1147/QĐ-BCT 17/04/2020
Quyết định phê duyệt điều chỉnh quy hoạch Dự án thủy điện Nước Lương trên địa bàn tỉnh Bình Định
643/QĐ-BTC 17/04/2020
Về việc điều chuyển tài sản từ Chi cục Quản lý thị trường các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương về Bộ Công Thương
27/2020/TT-BTC 17/04/2020
Hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí xây dựng tiêu chuẩn quốc gia và quy chuẩn kỹ thuật
28/2020/TT-BTC 17/04/2020
Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành trong lĩnh vực chứng khoán, kinh doanh bảo hiểm và tài chính ngân hàng
29/2020/TT-BTC 17/04/2020
Hướng dẫn thực hiện việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công
27/2020/TT-BTC 17/04/2020
Hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí xây dựng tiêu chuẩn quốc gia và quy chuẩn kỹ thuật
28/2020/TT-BTC 17/04/2020
Thông tư bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành trong lĩnh vực chứng khoán, kinh doanh bảo hiểm và tài chính ngân hàng,
29/2020/TT-BTC 17/04/2020
Thông tư hướng dẫn thực hiện việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công
Hiển thị trang: 9 trong tổng số 181 trang.