Văn bản sao lục Trung Ương Văn bản sao lục Trung Ương
Số kiệu Trích yếu Cơ quan ban hành
Người ký Ban hành từ Loại văn bản
đến ngày
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu
19/2020/TT-BTC 31/03/2020
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 77/2017/TT-BTC ngày 28 tháng 7 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn Chế độ kế toán Ngân sách nhà nước và hoạt động nghiệp vụ Kho bạc Nhà nước
37/2020/NĐ-CP 30/03/2020
Nghị định Bổ sung Danh mục ngành, nghề ưu đãi đầu tư ban hành kèm theo Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư
11/2020/QĐ-TTg 30/03/2020
Quyết định về chế độ quản lý tài chính đối với cơ quan Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm - Bộ Tài chính
436/QĐ-TTg 30/03/2020
Quyết định ban hành Kế hoạch thực hiện Khung trình độ quốc gia Việt Nam đối với các trình độ của giáo dục đại học, giai đoạn 2020 - 2025
37/NQ-CP 29/03/2020
Nghị quyết về một số chế độ đặc thù trong phòng chống dịch COVID-19
06/CT-BYT 28/03/2020
Chỉ thị về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong các cơ sở y tế
15/CT-TTg 27/03/2020
Chỉ thị về quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch COVID - 19
1105/KH-BTP 27/03/2020
Kế hoạch tổ chức cuộc thi báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật giỏi toàn quốc về pháp luật phòng, chống tham nhũng
436/QĐ-BTC 27/03/2020
Quyết định về việc bổ sung mặt hàng được miễn thuế nhập khẩu tại danh mục các mặt hàng được miễn thuế nhập khẩu phục vụ phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra ban hành kèm theo Quyết định số 155/QĐ-BTC ngày 07 tháng 02 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính
431/QĐ-TTg 27/03/2020
Quyết định phê duyệt Đề án quản lý hoạt động thương mại điện tử đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu
432/QĐ-TTg 27/03/2020
Quyết định ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định của Chính phủ về phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt
17/2020/TT-BTC 27/03/2020
Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành và liên tịch ban hành trong lĩnh vực dự trữ nhà nước, quản lý giá, quản lý tài chính đầu tư và quản lý tài chính hành chính sự nghiệp
17/2020/TT-BTC 27/03/2020
Thông tư Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành và liên tịch ban hành trong lĩnh vực dự trữ nhà nước, quản lý giá, quản lý tài chính đầu tư và quản lý tài chính hành chính sự nghiệp
505/QĐ-BHXH 27/03/2020
Sửa đổi, bổ sung một số điều Quy trình thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; quản lý sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế ban hành kèm theo Quyết định số 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam
468/QĐ-BKHĐT 26/03/2020
Ban hành hướng dẫn giám sát, đánh giá thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững Việt Nam đến năm 2030
16/2020/TT-BTC 26/03/2020
Quy định chế độ báo cáo thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài chính
415/QĐ-TTg 25/03/2020
Quyết định Kiện toàn Ban Chỉ đạo Trung ương về cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và ưu đãi người có công
416/QĐ-TTg 25/03/2020
Quyết định Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 37-CT/TW ngày 03 tháng 9 năm 2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong tình hình mới
35/2020/NĐ-CP 24/03/2020
Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Cạnh tranh
36/2020/NĐ-CP 24/03/2020
Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản
14/CT-TTg 24/03/2020
Chỉ thị về chính sách hỗ trợ xã An toàn khu (ATK), vùng ATK cách mạng trong kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ.
409/QĐ-TTg 24/03/2020
Quyết định thành lập Hội đồng thẩm định nhiệm vụ lập Quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục đại học và sư phạm thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050
411/QĐ-TTg 24/03/2020
Phê duyệt Danh mục dịch vụ công tích hợp, cung cấp trên Cổng dịch vụ công Quốc gia năm 2020
413/QĐ-TTg 24/03/2020
Quyết định về việc điều chỉnh thành viên Tổ công tác thi hành Luật Quy hoạch tại Điều 1 Quyết định số 404/QĐ-TTg ngày 13 tháng 4 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ
1022/QĐ-BNN-TCTS 24/03/2020
Quyết định Phê duyệt các quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực thủy sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
904/QĐ-BVHTTDL 24/03/2020
Ban hành Kế hoạch triển khai Quy chế Phối hợp liên ngành về PCBLGĐ năm 2020
404/QĐ-TTg 23/03/2020
Quyết định về việc phê duyệt Danh sách thành viên Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về rà soát văn bản quy phạm pháp luật
402/QĐ-TTg 20/03/2020
Quyết định ban hành Kế hoạch triển khai Thỏa thuận toàn cầu về Di cư hợp pháp, an toàn và trật tự của Liên hợp quốc
736/QĐ-BGDĐT 13/03/2020
Sửa đổi, bổ sung khoản 3, khoản 4 và khoản 5 Điều 1; điểm b khoản 2 Điều 4 Quyết định số 2071/QĐ-BGDĐT ngày 16 tháng 6 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên áp dụng từ năm học 2017-2018
30/NQ-CP 12/03/2020
Nghị quyết ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 15/1/2019 của Bộ Chính trị về nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng và phát huy các nguồn lực của nền kinh tế
Hiển thị trang: 6 trong tổng số 175 trang.