Văn bản sao lục Trung Ương Văn bản sao lục Trung Ương
Số kiệu Trích yếu Cơ quan ban hành
Người ký Ban hành từ Loại văn bản
đến ngày
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu
687/VPCP-TH 28/01/2013
V/v báo cáo tình hình Tết Nguyên đán Quý Tỵ 2013.
172/BCA-C41 28/01/2013
V/v báo cáo tình hình quản lý, sử dụng kinh phí Chương trình MTQG phòng, chống ma túy, Quỹ phòng, chống ma túy năm 2012; xây dựng dự toán kinh phí Chương trình MTQG phòng, chống ma túy năm 2013.
721/VPCP-ĐMDN 28/01/2013
V/v chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại các doanh nghiệp thuộc Bộ, ngành, địa phương về SCIC.
01/CĐ-LĐTBXH 28/01/2013
Về thực hiện các giải pháp hỗ trợ người lao động ở các doanh nghiệp gặp khó khăn trong dip Tết nguyên đán.
201/QĐ-TTg 28/01/2013
Phê duyệt "Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030".
12/TB-BCT 28/01/2013
Kết luận của Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng tại cuộc họp với lãnh đạo tỉnh Bình Định và Nhà đầu tư ngày 10 tháng 01 năm 2013.
211/QĐ-TTg 28/01/2013
phê duyệt Đề án tổ chức Olympic Hóa học Quốc tế lần thứ 46 năm 2014 tại Việt Nam.
197/QĐ-TTg 28/01/2013
Phê duyệt Đề án tổ chức Đại hội Thể thao học sinh Đông Nam Á lần thứ 5 năm 2013 tại Việt Nam.
1080/BTC-QLG 28/01/2013
V/v trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 4, QH XIII.
09/2013/TT-BTC 28/01/2013
Sửa đổi Thông tư số 104/2012/TT-BTC ngày 25/6/2012 của Bộ Tài chính qui định lãi suất cho vay tín dụng đầu tư, tín dụng xuất khẩu của Nhà nước và mức chênh lệch lãi suất được tính hỗ trợ sau đầu tư.
485/BKHĐT-PTDN 28/01/2013
V/v lấy ý kiến tham gia Phương án tái cơ cấu Công ty Dược-TTB Y tế Bình Định.
471/BTC-NSNN 28/01/2013
V/v Hỗ trợ kinh phí hoạt động cho các Chi hội tổ chức Chính sách xã hội thuộc các xã đặc biệt khó khăn năm 2012.
1034/BTC-QLBH 25/01/2013
V/v tổ chức công tác đánh giá tình hình thực hiện thí điểm BHNN theo Quyết định số 315/QĐ-TTg năm 2012 và kế hoạch triển khai năm 2013.
171/TTCP-VP 25/01/2013
V/v ban hành mẫu văn bản.
30/TB-VPCP 24/01/2013
Kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tại cuộc họp giao ban trực tuyến với các địa phương về công tác bảo đảm an toàn thực phẩm.
05/2013/QĐ-TTg 24/01/2013
Quy định việc công dân Việt Nam ra nước ngoài học tập.
159/QĐ-TTg 24/01/2013
Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo Trung ương Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa"
24/TB-VPCP 24/01/2013
Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng tại Hội nghị trực tuyến triển khai công tác lao động, người có công và xã hội năm 2013.
163/QĐ-TTg 24/01/2013
Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng Quốc gia Giáo dục và Phát triển nhân lực nhiệm kỳ 2011-2015.
16/NQ-CP 24/01/2013
Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 01 tháng 12 năm 2011 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẻ về thể dục, thể thao đến năm 2020.
07/KH-UBQG-BCA 24/01/2013
Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy giai đoạn 2012-2015.
08/2013/QĐ-TTg 24/01/2013
Về chế độ kế toán áp dụng đối với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
189/QĐ-TTg 23/01/2013
về việc hỗ trợ gạo cứu đói dịp Tết Nguyên đán và giáp hạt năm 2013 cho các địa phương.
368/BTP-KSTT 23/01/2013
V/v tiếp tục thực hiện tốt công tác cải cách TTHC, kiểm soát TTHC.
884/BTC-TCNH 23/01/2013
V/v xếp lịch mở thưởng xổ số truyền thống đối với các Công ty XSKT khu vực miền Trung.
04/2013/QĐ-TTg 23/01/2013
Về thẩm quyền quyết định danh mục và biện pháp xử lý cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.
1001/BTC-HCSN 23/01/2013
V/v chuyển công văn trả lời thắc mắc về chế độ quy định tại Nghị định 116/2010/NĐ-CP của Chính phủ.
187/QĐ-TTg 23/01/2013
Về việc sáp nhập Ban Chỉ đạo Chương trình hành động phòng, chống tội phạm buôn bán phụ nữ, trẻ em và Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống tôi phạm thành Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm của Chính phủ.
895/BTC-ĐT 23/01/2013
V/v bố trí vốn cho các dự án trọng điểm của tỉnh Bình Định.
19/2012/TT-BVHTTDL 23/01/2013
Quy định loại di vật, cổ vật không được mang ra nước ngoài.
Hiển thị trang: 187 trong tổng số 192 trang.