Văn bản sao lục Trung Ương Văn bản sao lục Trung Ương
Số kiệu Trích yếu Cơ quan ban hành
Người ký Ban hành từ Loại văn bản
đến ngày
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu
251/TTg-KGVX 26/02/2013
V/v lấy năm 2013 là Năm gia đình Việt Nam.
2366/BTC-ĐT 26/02/2013
V/v nhận xét phân bổ kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ năm 2013 của tỉnh Binh Định.
1045/BKHĐT-KTĐN 26/02/2013
V/v Triển khai thực hiện Văn kiện Quan hệ đối tác Việt Nam (VPD)
225/2012/TTLT-BTC-BKHĐT-BTTTT 26/02/2013
Hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia đưa thông tin về cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo giai đoạn 2012-2015.
314/QĐ-TCT 26/02/2013
Về việc giao chỉ tiêu phấn đấu thu nội địa năm 2013.
360/KH-UBTVQH13 26/02/2013
Tổng kết việc thi hành Luật hoạt động giám sát của Quốc hội năm 2003.
147/QĐ-BTTTT 26/02/2013
Ban hành Bộ tiêu chí đánh giá mức độ thực hiện thành công Chương trình quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2011-2015.
323/QĐ-TTg 25/02/2013
Về việc phê duyệt Đề án "Bảo vệ nước dưới đất ở các đô thị lớn"
242/QĐ-BNN-BVTV 25/02/2013
Về việc công bố thủ tục hành chính thay thế, thủ tục hành chính mới thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. (Phần I)
06/2013/TT-BNNPTNT 25/02/2013
Ban hành Danh mục bổ sung giống cây trồng được phép sản xuất, kinh doanh ở Việt Nam.
485/CT-BNN-BVTV 25/02/2013
về việc tăng cường phòng trừ chuột, bảo vệ mùa màng.
358/TB-BKHCN 25/02/2013
Kết luận của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Quân tại buổi làm việc với Lãnh đạo tỉnh Bình Định.
333/QĐ-TTg 25/02/2013
Về việc phê duyệt kế hoạch thực hiện Đề án "Nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng" giai đoạn 2013-2015.
2254/BTC-QLN 25/02/2013
V/v hướng dẫn đấu thầu đối với các tiểu dự án tái thiết Hợp phần 3 - Dự án Quản lý rủi ro thiên tai-tài trợ bổ sung vay vốn WB.
317/QĐ-TTg 25/02/2013
Phê duyệt Đề án "Phát triển y tế biển, đảo Việt Nam đến năm 2020"
239/HD-UBDTSĐHP 25/02/2013
Tập hợp, tổng hợp ý kiến của nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992.
1078/BKHĐT-KTĐN 25/02/2013
V/v góp ý Biên bản ghi nhớ của Đoàn tái cấu trúc dự án của ADB.
518/QĐ-BVHTTDL 24/02/2013
Ban hành Chương trình hành động của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 07/01/2013 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển Kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2013.
15/2012/TT-BVHTTDL 24/02/2013
Hướng dẫn hoạt động giám định quyền tác giả, quyền liên quan.
14/2013/TT-BTC 21/02/2013
Quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 66/2012/NĐ-CP ngày 06/9/2012 của Chính phủ quy đinh việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản nhà nước.
830/BKHĐT-PTDN 21/02/2013
V/v tham gia ý kiến về Phương án tái cơ cấu Tổng công ty PISICO.
417/NHPT-VNN 21/02/2013
V/v xử lý lãi phạt chậm trả nợ gốc đối với khoản vay vốn ngân sách nhà nước để nộp thuế nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng cho Công ty Cấp thoát nước Bình Định.
1163/VPCP-KTN 21/02/2013
V/v bổ sung thành viên Ban An toàn giao thông tại các địa phương.
461/BNV-CTTN 21/02/2013
V/v chuẩn bị Hội nghị sơ kết giai đoạn I của Dự án 600 Phó Chủ tịch xã.
354/BNV-TH 21/02/2013
V/v thực hiện khen thưởng tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị số 487/CT-TTg.
353/BNV-TH 21/02/2013
V/v hướng dẫn tổng kết Chỉ thị 487/CT-TTg.
14/2013/NĐ-CP 21/02/2013
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 07/2007/NĐ-CP ngày 12/1/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật trợ giúp pháp lý.
275/QĐ-TTg 21/02/2013
Về việc điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 440/QĐ-TTg ngày 24/3/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án "Xây dựng trụ sở, kho vật chứng cho các cơ quan thi hành án dân sự và xây dựng các cơ sở đào tạo thuộc Bộ Tư pháp theo Nghị quyết 49-NQ/TW, giai đoạn 2011-2015.
68/TB-VPCP 21/02/2013
Ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại Hội nghị Tổng kết công tác năm 2012 và triển khai công tác năm 2013 của Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nan.
1136/VPCP-KTTH 21/02/2013
V/v thu hồi về ngân sách trung ương theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản 10767/VPCP-KTTH ngày 28/12/2012.
Hiển thị trang: 169 trong tổng số 178 trang.