Văn bản sao lục Trung Ương Văn bản sao lục Trung Ương
Số kiệu Trích yếu Cơ quan ban hành
Người ký Ban hành từ Loại văn bản
đến ngày
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu
30/NQ-CP 20/03/2013
Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TW ngày 04/9/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông"
454/QĐ-TTg 20/03/2013
Về việc thành lập Ban Chỉ đạo liên ngành triển khai Đề án "Cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng giai đoạn 2011-2015"
340/QĐ-BTC 20/03/2013
V/v đính chính Thông tư số 197/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012 của Bộ Tài chính.
51/QĐ-BNV 20/03/2013
Ban hành chương trình và tài liệu hướng dẫn thực hiện chương trình bồi dưỡng ngạch chuyên viên.
648/LĐTBXH-NCC 20/03/2013
V/v hiệp y khen thưởng Huân chương độc lập.
07/2013/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC 20/03/2013
Hướng dẫn thực hiện chế độ trả lương dạy thêm giờ đối với nhà giáo trong các cơ sở giáo dục công lập.
17/2012/TTLT-BKHCN-BTC-BNV 20/03/2013
Sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 06/2008/TTLT-BKHCN-BTC-BNV ngày 18/6/2008 hướng dẫn thực hiện Nghị định 80/2007/NĐ-CP ngày 19/5/2007 của Chính phủ về doanh nghiệp khoa học và công nghệ.
07/2013/TT-BYT 20/03/2013
Quy định tiêu chuẩn, chức năng, nhiệm vụ của nhân viên y tế thôn, bản.
20/2013/NĐ-CP 20/03/2013
Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ.
895/CT-BGDĐT 20/03/2013
V/v thực hiện quy hoạch phát triển nhân lực ngành giáo dục và đào tạo theo nhu cầu phát triển xã hội giai đoạn 2013-2015.
01/2013/TT-TTCP 20/03/2013
Quy định về hoạt động theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra.
1839/BGDĐT-KHTC 19/03/2013
V/v bảo đảm chi phí hoạt động trong ngân sách chi sự nghiệp giáo dục.
430/CTr-BVHTTDL-BTTTT 19/03/2013
Chương trình phối hợp công tác giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Bộ Thông Tin và Truyền Thông trong việc tăng cường tổ chức hoạt động phục vụ sách, báo tại các Điểm Bưu điện - Văn hóa xã giai đoạn 2013-2020.
3121/BTC-NSNN 19/03/2013
V/v báo cáo đánh giá tình hình thực hiện NSNN quý I/2013 và khả năng thực hiện NSNN cả năm 2013.
02/2013/TT-BTNMT 19/03/2013
Quy định việc lập bản đồ hiện trạng, bản vẽ mặt cắt hiện trạng khu vực được phép khai thác khoáng sản; thống kê, kiểm kê trữ lượng khoáng sản.
449/QĐ-TTg 19/03/2013
Phê duyệt Chiến lược công tác dân tộc đến năm 2020.
3167/BTC-ĐT 19/03/2013
V/v nhận xét phân bổ kế hoạch vốn đầu tư phát triển ngân sách nhà nước năm 2013 của tỉnh Bình Định.
25/2013/TTLT-BTC-BGDĐT 19/03/2013
Sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 21/2010/TTLT-BTC-BGDĐT ngày 11/02/2010 của Liên tịch Bộ Tài Chính - Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định chế độ thu và sử dụng phí dự thi, dự tuyển (lệ phí tuyển sinh) đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp.
1630/BKHĐT-KTĐPLT 19/03/2013
V/v xây dựng chính sách đặc thù liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội vùng Tây Nguyên theo kết luận số 12-KL/TW ngày 24/10/2011 của Bộ Chính trị.
21/2013/NĐ-CP 18/03/2013
Quy định chức năng,nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường.
03/CT-TTg 18/03/2013
Về việc tăng cường công tác phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất độc hại.
04/CT-TTg 18/03/2013
V/v tăng cường quản lý sản xuất, kinh doanh và sử dụng mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông.
32/NQ-CP 18/03/2013
Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 02 năm 2013.
187/QĐ-BNV 18/03/2013
Phê duyệt Kế hoạch kiểm tra công tác QLNN về thanh niên năm 2013.
44/CTHĐ-UBATGTQG 18/03/2013
Thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI) về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông" giai đoạn 2012-2022.
809/BNN-TCTL 18/03/2013
V/v hỗ trợ cho đối tượng nghèo trong thực hiện Dự án cấp nước sạch và VSMTNT vùng miền Trung do ADB tài trợ.
47/KH-UBATGTQG 18/03/2013
Tổ chức chiến dịch tuyên truyền và cao điểm xử lý vi phạm về sản xuất, kinh doanh và sử dụng mũ bảo hiểm.
268/QĐ-BKHĐT 15/03/2013
V/v sửa đổi Điều 3 Quyết định số 862/QĐ-BKHĐT ngày 16/7/2012 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về phân công công tác của lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
772/BNV-TL 15/03/2013
V/v nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc của năm 2012.
05/2013/TTLT-BYT-BCT 14/03/2013
Hướng dẫn việc ghi nhãn, in cảnh báo sức khẻo trên bao bì thuốc lá.
Hiển thị trang: 165 trong tổng số 178 trang.