Văn bản sao lục Trung Ương Văn bản sao lục Trung Ương
Số kiệu Trích yếu Cơ quan ban hành
Người ký Ban hành từ Loại văn bản
đến ngày
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu
33/CT-TTg 20/08/2020
Chỉ thị Về tăng cường quản lý, tái sử dụng, tái chế, xử lý và giảm thiểu chất thải nhựa
33/CT-TTg 20/08/2020
Chỉ thị Về tăng cường quản lý, tái sử dụng, tái chế, xử lý và giảm thiểu chất thải nhựa
1268/QĐ-TTg 19/08/2020
Quyết định Ban hành kế hoạch thực hiện Bản ghi nhớ về phát triển và kết nối hạ tầng thương mại biên giới Việt Nam - Campuchia
1274/QĐ-TTg 19/08/2020
Quyết định quy định điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét, công nhận và công bố tỉnh, thành phố trực thuộc TW hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM năm 2020.
1275/QĐ-TTg 19/08/2020
Quyết định Phê duyệt Đề án Bồi dưỡng nghiệp vụ đối ngoại và ngoại ngữ, biên phiên dịch cho công chức, viên chức ngoại vụ địa phương giai đoạn 2021 - 2025
93/2020/NĐ-CP 18/08/2020
Nghị định Quy định chi tiết một số điều của Luật Thư viện
1265/QĐ-TTg 18/08/2020
Quyết định Ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực thông tin và truyền thông
1266/QĐ-TTg 18/08/2020
Quyết định Phê duyệt Chiến lược phát triển vật liệu xây dựng Việt Nam thời kỳ 2021 - 2030, định hướng đến năm 2050
92/2020/NĐ-CP 17/08/2020
Nghị định quy định về cơ sở huấn luyện dự bị động viên cấp tỉnh
1258/QĐ-TTg 17/08/2020
Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quyết định số 1254/QĐ-TTg ngày 26/9/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch hành động thúc đẩy Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN, cải cách công tác kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và tạo thuận lợi thương mại giai đoạn 2018 - 2020
91/2020/NĐ-CP 14/08/2020
Nghị định chống tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác.
23/2020/QĐ-TTg 14/08/2020
Quyết định quy định việc điều chuyển, tiếp nhận vốn, tài sản và hoàn trả vốn đối với các dự án thành phần thuộc Chương trình cấp điện nông thôn, miền núi và hải đảo giai đoạn 2013 - 2020
1246/QĐ-TTg 14/08/2020
Quyết định Phê duyệt Chiến lược Quốc gia chấm dứt dịch bệnh AIDS vào năm 2030
6737/VPCP-CN 14/08/2020
V/v báo cáo tình hình thực hiện công tác giám sát, đánh giá đầu tư năm 2019
90/2020/NĐ-CP 13/08/2020
Nghị định về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức
75/2020/TT-BTC 12/08/2020
Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 279/2016/TT-BTC ngày 14 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong công tác an toàn vệ sinh thực phẩm
5190/BKHĐT-TH 12/08/2020
Về việc thông báo về việc kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn NSTW, TPCP sang năm 2020
1756/QĐ-BTNMT 11/08/2020
Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực bảo vệ môi trường thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài nguyên và Môi trường
1757/QĐ-BTNMT 11/08/2020
Về việc ban hành Danh mục nguồn nước liên tỉnh và Danh mục nguồn nước liên quốc gia (nguồn nước mặt)
117/NQ-CP 10/08/2020
Nghị quyết về xây dựng Nghị định về quản lý giống cây trồng lâm nghiệp
22/2020/QĐ-TTg 10/08/2020
Quyết định về việc giảm tiền thuê đất của năm 2020 đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 29 tháng 5 năm 2020 của Chính phủ
6548/VPCP-QHQT 10/08/2020
V/v Phụ lục kèm theo Quyết định số 1201/QĐ-TTg phê duyệt Kế hoạch thực hiện Hiệp định EVFTA của Chính phủ.
74/2020/TT-BTC 10/08/2020
Thông tư quy định mức thu, nộp phí sử dung đường bộ
03/2020/TT-BKHCN 10/08/2020
Thông tư ngưng hiệu lực thi hành Thông tư số 15/2019/TT-BKHCN ngày 15/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Thép không gỉ"
1724/QĐ-BTP 10/08/2020
V/v công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực đấu giá tài sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp.
1725/QĐ-BTP 10/08/2020
V/v công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp.
172/TB-BCT 10/08/2020
Thông báo ý kiến kết luận của Thứ trưởng Cao Quốc Hưng tại Hội nghị ngành Công Thương khu vực miền Trung- Tây Nguyên lần thứ VII, năm 2020
118/NQ-CP 10/08/2020
Nghị quyết Phiên họp Thường kỳ tháng 7 năm 2020
2284/QĐ-BGDĐT 10/08/2020
Công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo
73/2020/TT-BTC 07/08/2020
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 134/2017/TT-BTC ngày 19 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn giao dịch điện tử trên thị trường chứng khoán
Hiển thị trang: 1 trong tổng số 181 trang.