Văn bản sao lục Trung Ương Văn bản sao lục Trung Ương
Số kiệu Trích yếu Cơ quan ban hành
Người ký Ban hành từ Loại văn bản
đến ngày
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu
23/CT-TTg 28/08/2018
Tăng cường quản lý, kết nối các cơ sở cung ứng thuốc.
319/TB-VPCP 28/08/2018
Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị thực hiện Quy chế về mối quan hệ công tác giữa Chính phủ và Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam năm 2018.
70/2018/TT-BTC 23/08/2018
Quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh giai đoạn 2016 - 2020.
78/2018/TT-BTC 21/08/2018
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 225/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy chứng nhận an toàn sinh học biến đổi gen đủ điều kiện sử dụng làm thực phẩm, thức ăn chăn nuôi.
34/2018/QĐ-TTg 17/08/2018
Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Quản lý thị trường trực thuộc Bộ Công Thương.
75/2018/TT-BTC 17/08/2018
Quy định chế độ quản lý, tính hao mòn tài sản kết cấu hạ tầng giao thông, thủy lợi.
33/2018/QĐ-TTg 16/08/2018
Quyết định bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực y tế thuộc thẩm quyền ban hành của Thủ tướng Chính phủ.
965/QĐ-TTg 16/08/2018
Sửa đổi Điều 3 Quyết định số 275/QĐ-TTg ngày 07/03/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh sách các huyện nghèo và các huyện thoát nghèo giai đoạn 2018-2020.
4585/BYT-ATTP 13/08/2018
Đề nghị giữ nguyên mô hình tổ chức hoạt động của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm.
22/CT-TTg 13/08/2018
Chỉ thị Về việc tăng cường quản lý, đảm bảo an toàn đập, hồ chứa nước.
32/2018/QĐ-TTg 10/08/2018
Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Tôn giáo Chính phủ trực thuộc Bộ Nội vụ.
274/TB-VPCP 09/08/2018
Thông báo ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại hội nghị trực tuyến toàn quốc ngành tài chính.
7417/VPCP-QHĐP 09/08/2018
Triển khai Nghị quyết Kỳ họp thứ 5, Quốc hội Khóa XIV.
11/2018/TT-BTP 09/08/2018
Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành, liên tịch ban hành trong lĩnh vực bồi thường nhà nước.
283/TB-VPCP 08/08/2018
Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công.
1113/QĐ-BXD 08/08/2018
Quyết định ban hành định mức chi phí rà soát, xây dựng định mức và giá xây dựng.
276/TB-VPCP 07/08/2018
Thông báo Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp với Liên minh Hợp tác xã Việt Nam về tình hình kinh tế hợp tác, hợp tác xã và một số đề xuất, kiến nghị trong thời gian tới.
264/TB-VPCP 07/08/2018
Thông báo Ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp Tổng kết công tác của Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm Cứu nạn từ năm 2017 đến nay và triển khai công tác những tháng cuối năm 2018.
268/TB-VPCP 07/08/2018
Thông báo Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ tại Hội nghị toàn quốc triển khai Chương trình mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2018 - 2020.
31/2018/QĐ-TTg 06/08/2018
Quyết định bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực quốc phòng; tài chính; ngân hàng.
3238/TB-LĐTBXH 06/08/2018
Nghỉ lễ, Tết năm 2019 đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính, sự nghiệp tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội.
5614/BNN-TC 03/08/2018
Hướng dẫn công tác quyết toán dự án hoành thành Dự án "Nguồn lợi ven biển vì sự pháp triển bền vững".
05/2018/TT-BXD 02/08/2018
Hướng dẫn xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng.
102/2018/NĐ-CP 31/07/2018
Quy định chế độ hỗ trợ và một số chế độ đãi ngộ khác đối với người Việt Nam có công với cách mạng, người tham gia kháng chiến, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế đang định cư ở nước ngoài.
372/2018/ENV 31/07/2018
Cập nhật quy định xử lý tang vật là ĐVHD theo Nghị định 29/2018/NĐ-CP.
290/BC-TCTTTg 30/07/2018
Báo cáo tình hình ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh và tình hình ban hành các văn bản liên quan đến kiểm tra chuyên ngành và điều kiện kinh doanh.
58/2018/QH14 24/07/2018
về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2016.
29/2018/QĐ-TTg 24/07/2018
Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Thi đua Khen thưởng Trung ương trực thuộc Bộ Nội vụ.
21/CT-TTg 24/07/2018
Đẩy mạnh triển khai các giải pháp nhằm giảm chi phí logistics, kết nối hiệu quả hệ thống hạ tầng giao thông.
99/2018/NĐ-CP 20/07/2018
Quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng.
Hiển thị trang: 6 trong tổng số 168 trang.