Văn bản sao lục Trung Ương Văn bản sao lục Trung Ương
Số kiệu Trích yếu Cơ quan ban hành
Người ký Ban hành từ Loại văn bản
đến ngày
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu
58/2012/QĐ-TTg 03/01/2013
V/v sử dụng và quản lý hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ
03/TB-BQLĐT 03/01/2013
V/v Thông báo thời gian chặn dòng và cảnh báo vùng lụt bán ngập công trình Đập dâng Văn phong, tỉnh Bình Định.
10732/BKHĐT-KTDV 02/01/2013
V/v ý kiến thẩm định nguồn vốn dự án đường vào Khu du lịch Hầm Hô tỉnh Bình Định
40/HĐND 31/12/2012
Về việc thỏa thuận danh mục phân bổ vốn vay tồn ngân kho bạc nhà nước năm 2012.
2091/QĐ-TTg 28/12/2012
Phê duyệt chiến lượt phát triển dự trữ quốc gia đến năm 2020
2095/QĐ-TTg 28/12/2012
Về việc thành lập Hội đồng cấp Nhà nước xét tặng danh hiệu "Nghệ nhân nhân dân","Nghệ nhân ưu tú" năm 2012.
3285/QĐ-BNN-TCCB 28/12/2012
Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Kiểm ngư trực thuộc Tổng Cục Thủy sản.
27/2012/TT-BTNMT 28/12/2012
Quy định Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường.
25/2012/TT-BTNMT 28/12/2012
Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quan trắc khí tượng.
28/2012/TT-BTNMT 28/12/2012
Quy định về nội dung, chế độ báo cáo tình hình quản lý hoạt động điều tra cơ bản, khai thác, sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường biển, hải đảo.
58/2012/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH 28/12/2012
Quy định điều kiện và thủ tục thành lập, hoạt động, đình chỉ hoạt động, tổ chức lại, giải thể Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập.
21/2012/TT-BVHTTDL 28/12/2012
Quy định tiêu chí và thủ tục thanh lọc tài liệu thư viện.
20/2012/TT-BVHTTDL 28/12/2012
Quy định về hồ sơ và thủ tục gửi, nhận gửi tư liệu di sản văn hóa phi vật thể, di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia.
26/2012/TT-BTNMT 28/12/2012
Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quan trắc thủy văn.
226/2012/TT-BTC 27/12/2012
Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tham quan Bảo tàng dân tộc học Việt Nam
328/XTTM-HCTL 26/12/2012
V/v Kế hoạch tổ chức HCTL ngành Nông nghiệp năm 2013.
221/2012/TTLT-BTC-BCT 24/12/2012
Hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện chiến lược sản xuất sạch hơn trong công nghiệp đến năm 2020.
3216/QĐ-BTC 21/12/2012
V/v công bố tổ chức tư vấn định giá được phép cung cấp dịch vụ xác định giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa năm 2013
3194/QĐ-BNN-TCTS 21/12/2012
V/v ban hành Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo Dự án "Nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững"
Hiển thị trang: 167 trong tổng số 167 trang.