Văn bản sao lục Trung Ương Văn bản sao lục Trung Ương
Số kiệu Trích yếu Cơ quan ban hành
Người ký Ban hành từ Loại văn bản
đến ngày
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu
01/2013/NĐ-CP 08/01/2013
Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật lưu trữ
01/BTC-KTN 08/01/2013
V/v hỗ trợ quảng bá thông tin về Hội nghị
61/VPCP-KTTH 08/01/2013
V/v bổ sung vốn điều lệ đối với doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước
02/2013/NĐ-CP 08/01/2013
Quy định về công tác gia đình
02/2013/TT-BTC 08/01/2013
Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 27/2010/TT-BTC ngày 26/02/2010 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu nộp, quản lý và sử dụng phí hoạt động chứng khoán áp dụng tại các Sở giao dịch chứng khoán và Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.
09/TB-VPCP 07/01/2013
Ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại cuộc họp trực tuyến của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn về triển khai kế hoạch năm 2013
36/QĐ-BNN-TCLN 07/01/2013
Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
2076/QĐ-TTg 05/01/2013
V/v kinh phí thực hiện Chương trình 135 đối với học sinh con hộ nghèo và các xã thuộc vùng Chương trình229
18003/BTC-NSNN 05/01/2013
V/v dành 50% số tăng thu ngân sách địa phương năm 2011 để thực hiện cải cách tiền lương năm 2012
17927/BTC-KBNN 05/01/2013
V/v triển khai quản lý và kiểm soát cam kết chi NSNN qua KBNN
17794/BTC-ĐT 05/01/2013
V/v thu hồi các khoản vốn NSNN, vốn TPCP năm 2011 bố trí không đúng quy định
06/2012/TT-BNG 05/01/2013
V/v ban hành biểu mẫu triển khai thực hiện một số điều của Nghị định 88/2012/NĐ-CP ngày 23/10/2012 của Chính phủ về hoạt động thông tin, báo chí của báo chí nước ngoài, cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam
38/2012/QH13 05/01/2013
Tổ chức lấy ý kiến nhân dân dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992
17900/BTC-ĐT 05/01/2013
V/v hỗ trợ, bố trí và tạm ứng vốn năm 2013
10649/VPCP-V.III 05/01/2013
V/v thực hiện Nghị quyết số 40/2012/QH13 về chất vấn và trả lời chất vấn
10883/BKHĐT-GSTĐĐT 05/01/2013
V/v lập và gửi báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư năm 2012
46/QĐ-TTg 05/01/2013
Phê duyệt Đề án tái cơ cấu Tập đoàn Dầu khí Việt Nam giai đoạn 2012-2015.
17960/BTC-ĐT 04/01/2013
V/v điều chính kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ năm 2012 thuộc lĩnh vực y tế của tỉnh Bình Định
3684/BKHCN-TCCB 04/01/2013
V/v tổ chức kỳ thi nâng ngạch Nghiên cứu viên chính, Kỹ sư chính năm 2011 (kỳ thi thư 2)
18224/BTC-ĐT 03/01/2013
V/v điều chỉnh tên danh mục dự án theo văn bản số 17288/BTC-ĐT ngày 12/12/2012 của Bộ Tài Chính
4338/BNN-TCCB 03/01/2013
V/v thi nâng ngạch Kiểm dịch viên động - thực vật lên Kiểm dịch viên chính động - thực vật năm 2012
90/NQ-CP 03/01/2013
Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 12/2012
2086/QĐ-TTg 03/01/2013
V/v giao kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ năm 2013
1808/QĐ-BKHĐT 03/01/2013
V/v giao chi tiết kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ năm 2013
2501/QĐ-TTg 03/01/2013
Phê duyệt đề án Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông giai đoạn 2012-2017
2227/TTg-KTTH 03/01/2013
V/v thời hạn thanh toán vốn trái phiếu Chính phủ kế hoạch năm 2012
58/2012/QĐ-TTg 03/01/2013
V/v sử dụng và quản lý hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ
03/TB-BQLĐT 03/01/2013
V/v Thông báo thời gian chặn dòng và cảnh báo vùng lụt bán ngập công trình Đập dâng Văn phong, tỉnh Bình Định.
10732/BKHĐT-KTDV 02/01/2013
V/v ý kiến thẩm định nguồn vốn dự án đường vào Khu du lịch Hầm Hô tỉnh Bình Định
40/HĐND 31/12/2012
Về việc thỏa thuận danh mục phân bổ vốn vay tồn ngân kho bạc nhà nước năm 2012.
Hiển thị trang: 167 trong tổng số 168 trang.